twitter instagram YouTube

2015-01-14
Ogłoszenie pierwszej edycji otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia lub wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2015

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłosił I edycję otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia lub wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2015. Celem Konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizacje w formie powierzenia lub wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury, określonych w „Programie współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Rodzaje zadań:

1) Wspieranie przedsięwzięć o najwyższych walorach artystycznych i dużym potencjale promocyjnym regionu.

Celem zadania jest realizacja projektów z udziałem profesjonalnych twórców: festiwali, koncertów, wystaw i innych imprez, mogących stać się wielkopolskimi markami kulturalnymi.

2) Realizacja przedsięwzięć artystycznych, służących popularyzacji różnych dziedzin sztuki oraz zaspokajaniu potrzeb kulturalnych mieszkańców Wielkopolski.

W ramach priorytetu będą wspierane projekty kreujące, realizujące i wspierające działalność artystyczną wśród Wielkopolan poprzez: koncerty, spektakle, przeglądy, konkursy, festiwale, wystawy.

3) Realizacja projektów służących wspieraniu rozwoju kompetencji kulturalnych mieszkańców Wielkopolski.

W ramach zadania będą dofinansowywane przedsięwzięcia mające na celu podnoszenie poziomu wiedzy na temat kultury oraz praktycznych umiejętności z zakresu różnych dziedzin sztuki.

Przewidywane jest wspieranie m.in.:

a) form obejmujących popularyzację wiedzy o kulturze i sztuce,

b) warsztatów i przedsięwzięć artystycznych dla twórców nieprofesjonalnych,

c) warsztatów i przedsięwzięć artystycznych dla profesjonalistów, ze szczególnym uwzględnieniem niszowych gatunków muzycznych (muzyki dawnej, jazzu, muzyki XX i XXI wieku),

d) form obejmujących popularyzację wiedzy o kulturze i sztuce; warsztatów i przedsięwzięć artystycznych adresowanych do dzieci i młodzieży.

4) Wspieranie projektów promujących Wielkopolskę w kraju i poza jego granicami.

W ramach tego zakresu wspierane będą projekty artystyczne o znaczeniu ponadregionalnym, służące budowaniu pozytywnego wizerunku regionu.

Jako priorytetowe będą traktowane projekty realizowane w regionach partnerskich Województwa Wielkopolskiego, do których należą: Obwód Południowo-Kazachstański (Republika Kazachstanu), Prowincja Chungcheongnam-do (Korea Południowa), Obwód Charkowski (Ukraina), Hrabstwo Nottinghamshire (Wielka Brytania), Hrabstwo Västernorrland (Szwecja), Hrabstwo Västerbotten (Szwecja), Kraj związkowy Dolna Saksonia (Niemcy), Kraj Związkowy Brandenburgia (Niemcy), Kraj Związkowy Hesja (Niemcy), Prowincja Hainaut (Belgia), Prowincja Północna Brabancja (Holandia), Region Bretania (Francja), Region Emilia-Romagna (Włochy), Region Marché (Włochy), Stan Paraná (Brazylia), a także w regionach, z którymi Wielkopolska współpracuje, m.in.: Obwód Samarski (Rosja) i Kraj Związkowy Berlin (Niemcy).

5) Praca u podstaw w XXI wieku - realizacja projektów kulturalnych o charakterze społecznym. W ramach priorytetu planuje się wspieranie projektów, mających na celu uświadamianie mieszkańcom Wielkopolski znaczenia kultury dla rozwoju osobowego i społecznego. Mogą mieć one rozmaite postaci: akcji społecznych, kampanii promocyjnych, projektów społeczno-artystycznych. Przewidywane jest wspieranie m.in.:

a) lokalnych i regionalnych projektów służących propagowaniu kreatywności i twórczości amatorskiej jako sposobu oddziaływania na osoby społecznie mniej aktywne. W ramach grupy zadań możliwe będzie wspieranie przedsięwzięć skierowanych do osób i grup zagrożonych marginalizacją i społecznym wykluczeniem, wśród nich m.in. osób w starszym wieku, grup przejawiających zachowania ryzykowne, grup potrzebujących aktywizacji;

b) aktywności obywatelskiej w dziedzinie i na rzecz kultury, szczególnie w miejscach oddalonych od centrów kultury.

6) Realizacja zadań z zakresu edukacji kulturalnej.

W ramach priorytetu wspierane będą projekty edukacyjne. Ich celem powinno być stwarzanie i utrwalanie nawyków korzystania z propozycji kulturalnych. Mogą być one realizowane poprzez różnorodne formy działań artystycznych oraz warsztatowych.

7) Wspieranie projektów umożliwiających realizację przedsięwzięć na rzecz kultury w miejscowościach oddalonych od centrów kultury.

Celem zadania jest dofinansowanie przedsięwzięć aktywizujących lokalną społeczność, o charakterze kulturalnym: artystycznym i edukacyjnym.

Przewidywane jest wspieranie m.in.:

a) form obejmujących popularyzację wiedzy o kulturze i sztuce,

b) warsztatów i przedsięwzięć artystycznych, adresowanych i przeznaczonych dla lokalnej społeczności,

c) inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć o charakterze lokalnym, koncertów, festiwali, wystaw i innych realizacji o charakterze artystycznym bądź edukacyjnym.

8) Organizacja przedsięwzięć promujących niematerialne dziedzictwo Wielkopolski.

Celem zadania jest realizacja różnorodnych działań o charakterze kulturalnym, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji i zwyczajów Wielkopolski. W ramach priorytetu, możliwe będzie wspieranie przedsięwzięć służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego na wsi.

9) Wspieranie projektów związanych z przygotowaniami do obchodów 1050 . rocznicy Chrztu Polski w 2016 roku.

W ramach priorytetu wsparcie mogą otrzymać zadania dedykowane rocznicy Chrztu Polski, m.in. konferencje, wystawy, wydawnictwa naukowe, widowiska plenerowe, festiwale.

10) Zwiększanie dostępu do kultury poprzez zastosowanie nowych technologii.

W ramach zadania dofinansowanie mogą uzyskać projekty artystyczne i edukacyjne, wykorzystujące w sposobach komunikacji nowe media i zaawansowane rozwiązania technologiczne.

11) Regionalny patriotyzm.

W ramach priorytetu wspierane będą projekty kulturalne związane z popularyzacją nowoczesnych form patriotyzmu, generujące poprawę spójności społecznej i ekonomicznej Wielkopolski.

12) Kulturalne ikony regionu.

Przestrzeń kulturowa Wielkopolski wypełniona jest wieloma wybitnymi postaciami, o niebagatelnym znaczeniu dla kultury, historii, polityki, ekonomii i wielu innych dziedzin życia. Dokonania niektórych z nich pozostają w zapomnieniu. W ramach priorytetu planuje się wspieranie projektów służących popularyzacji biografii i dokonań wybitnych Wielkopolan.

13) Kooperacja z instytucjami kultury.

Sfera publiczna jest wspólnym dobrem, zatem rozwojowi Wielkopolski służyć mogą projekty, realizowane przez organizacje pozarządowe wspólnie z instytucjami kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Mogą mieć one charakter artystyczny lub edukacyjny.

14) Wspieranie cyklicznych inicjatyw o charakterze literackim, wydawniczym.

W ramach priorytetu przewiduje się wspieranie m.in. projektów i wydawnictw o charakterze krytyczno-literackim oraz publikacji promujących kulturalne dziedzictwo Wielkopolski.

15) Inicjowanie i organizacja znaczących przedsięwzięć artystycznych mających charakter międzynarodowy.

W ramach priorytetu wspierane będą ważne dla regionu przedsięwzięcia kulturalne o zasięgu międzynarodowym, realizowane na terenie Województwa Wielkopolskiego. Organizacja projektów, mieszczących się w ramach powyższego priorytetu, powinna służyć zwiększeniu atrakcyjności naszego regionu, wzmocnieniu potencjału kulturalnego województwa na arenie międzynarodowej oraz promocji Wielkopolski.

16) Organizowanie i promowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach obchodów 160. rocznicy śmierci Adama Mickiewicza.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy, tj.:

1. podmioty niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych;

2. podmioty niedziałające w celu osiągnięcia zysku

- osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia; przy czym ustawa nie przewiduje dofinansowania realizacji zadań publicznych w trybie otwartego konkursu ofert dla partii politycznych, związków zawodowych i organizacji pracodawców, samorządów zawodowych, fundacji utworzonych przez partie polityczne;

3. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

4. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

5. spółdzielnie socjalne;

6. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. nr 127, poz. 857 i nr 151, poz. 1014), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 2 950 000 zł.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Termin składania wniosków - oferty w wersji papierowej i elektronicznej przyjmowane będą do dnia 2 lutego 2015 r. w godzinach pracy Urzędu, tj. pn.-pt. 7:30-15:30. O przyjęciu oferty decydować będzie data wpływu dokumentu w wersji papierowej do Departamentu Kultury (nie decyduje data stempla pocztowego). Nie będą przyjmowane oferty przesłane jedynie drogą elektroniczną lub faksem. Oferty w wersji papierowej należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź kuriera pod adresem: Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań, budynek „C”, parter, pok. 15. Oferty należy składać również w wersji elektronicznej (PDF) za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając na adres: dk.konkurs@umww.pl. Do pliku należy dołączyć oświadczenie, iż treść przesłanej drogą elektroniczną oferty jest zgodna z treścią oferty złożonej w Departamencie w wersji papierowej.

DODATKOWE INFORMACJE:

Kontakt telefoniczny w godzinach pracy Urzędu: Anna Dopierała 61 626 68 93, Monika Oksza-Strzelecka 61 626 68 88, Natalia Wasilewska 61 626 68 89, Sekretariat DK 61 626 68 80.

Treść otwartego konkursu ofert ogłoszono na stronach internetowych:

- Biuletynu Informacji Publicznej UMWW: www.bip.umww.pl (zakładka: Otwarty konkurs ofert/Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego),

- Departamentu Kultury UMWW: www.umww.pl (zakładka: Kultura/Współpraca z organizacjami pozarządowymi/Konkursy i zadania publiczne w dziedzinie kultury) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 18.

Ogłoszenie - pobierz
Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego - pobierz
Formularz oferty - pobierz

KONTAKT:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

al. Niepodległości 18

61-713 Poznań

tel. (61) 626 66 66

fax (61) 626 67 44

info@umww.pl

www.umww.pl

 

Źródło: http://www.bip.umww.pl/292---489---kategoria_domyslna---ogloszenie-pierwszej-edycji-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-w-formie-powierzenia-lub-wspierania-zadan-publicznych-wojewodztwa-wielkopolskiego-w-dziedzinie-kultury-w-roku-2015

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas