twitter instagram YouTube

2021-02-08
Ogłoszono nabór wniosków w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Ogłoszono nabór wniosków w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – Departament Funduszy Europejskich ogłosiło nabór wniosków w trybie konkursowym na dofinansowanie projektów w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Nabór projektów trwa do 26 lutego 2021 r., do godz. 13.00.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Zakres naboru obejmuje:

 1. Wzmocnienie kompetencji i umiejętności odpowiednich służb udzielających wsparcia osobom  będącym ofiarami wybranych przestępstw;
 2. Uproszczenie procedur związanych ze zgłaszaniem wszelkiego rodzaju zdarzeń, przestępstw i wykroczeń;
 3. Zapewnienie pomocy ofiarom przestępstw;
 4. Wypracowanie mechanizmów oraz najlepszych praktyk w zakresie wczesnej identyfikacji, ochrony i wsparcia świadków oraz ofiar przestępstw;
 5. Upowszechnianie wiedzy na temat specyfiki różnych zagrożeń, w tym kampanie edukacyjno-informacyjne i spotkania edukacyjne.

Działania przewidziane w projekcie muszą być zgodne z celami Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Z tego względu preferowane będą w szczególności działania mające na celu wspieranie ofiar handlu ludźmi i przestępczości zorganizowanej, ofiar przestępstw z nienawiści, czy ofiar zagrożeń wynikających z użytkowania Internetu.

Preferowane będą projekty systemowe, różniące się od rutynowych działań beneficjenta/partnera, o charakterze międzynarodowym, posiadające szeroki, ponadregionalny zakres oraz ujmujące problem całościowo, a także projekty realizowane w partnerstwie pomiędzy jednostkami sektora publicznego a organizacjami pozarządowymi, uwzględniające w szczególności:

 • uproszczenie procedur związanych ze zgłaszaniem wszelkiego rodzaju zdarzeń, przestępstw i wykroczeń, ograniczanie do niezbędnego minimum czynności procesowych z udziałem ofiar przestępstw, szczególnie dzieci i młodzieży oraz właściwe funkcjonowanie komunikacji wewnętrznej właściwych służb;
 • działania koncentrujące się na wypracowywaniu i doskonaleniu skutecznych sposobów komunikacji pomiędzy służbami a obywatelami (infolinie, strony internetowe, kontakt bezpośredni za pośrednictwem odpowiednich służb, itd.);
 • wzmocnienie kompetencji i umiejętności odpowiednich służb udzielających wsparcia osobom  będącym ofiarami wybranych przestępstw, a także ich rodzin;
 • szkolenia dla osób pracujących z ofiarami przestępstw, w tym międzynarodowa wymiana doświadczeń w zakresie istniejących systemów wsparcia ofiar i świadków przestępstw;
 • wypracowanie mechanizmów oraz najlepszych praktyk w zakresie wczesnej identyfikacji, ochrony i wsparcia świadków oraz ofiar przestępstw;
 • doposażenie istniejących struktur w wyposażenie służące ofiarom przestępstw takie jak urządzenia multimedialne, edukacyjne i sportowo-rekreacyjne;
 • szkolenia, kampanie informacyjne, w tym ogólnopolskie kampanie edukacyjno-informacyjne;
 • przeprowadzenie diagnozy  w zakresie identyfikacji grup potencjalnych ofiar przestępstw,
 • zapewnienie wzrostu świadomości w zakresie najczęściej popełnianych przestępstw oraz kształtowanie właściwych postaw;
 • organizację wydarzeń promujących problematykę wspierania ofiar przestępstw skierowanych do ogółu społeczeństwa;
 • przeprowadzenie spotkań edukacyjnych na temat przeciwdziałania wybranym przestępstwom na terenie całego kraju;
 • opracowanie i dystrybucję materiałów informacyjnych na temat wybranych przestępstw, w tym przygotowanie materiałów informacyjno-edukacyjnych do wykorzystania przez nauczycieli i uczniów;
 • upowszechnienie wiedzy nt. wybranych przestępstw wśród młodzieży szkolnej i studentów poprzez organizację spotkań informacyjnych;
 • działania mające na celu zapewnienie ofiarom przestępstw opieki zdrowotnej i psychologicznej, pomocy socjalnej, a także doradztwa prawnego, zapewnienie usług pomocniczych w postaci wsparcia tłumacza dla migrantów będących ofiarami przestępstw w tym ofiarami handlu ludzi będą mogły być dofinansowane tylko na zasadzie pilotażu – jako element dodatkowy projektu.

Działania projektu oraz sposób ich realizacji muszą być zgodne z polityką Unii Europejskiej i Polski.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są podmioty publiczne lub prywatne (z wyłączeniem osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) prowadzące działalność zarejestrowaną w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, organizacje międzynarodowe lub Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża („MKCK”) lub Międzynarodowa Federacja Krajowych Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

W ramach naboru wnioskodawca może złożyć tylko 1 wniosek. Jednocześnie organizacja może figurować jako partner tylko w 2 projektach innych organizacji/instytucji.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Na konkurs przeznaczono kwotę 3 000 000 EUR – 13 326 900 PLN. Minimalna wartość projektu nie powinna być niższa niż 1 500 000 PLN, przy czym obniżenie wartości projektu w trakcie trwania oceny merytorycznej nie będzie przesłanką do dyskwalifikacji i odrzucenia projektu. Dofinansowanie z Funduszu wyniesie 75% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu, zaś 25% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu to wkład własny wnioskodawcy.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Nabór projektów trwa  do 26 lutego 2021 r., do godz. 13.00.

DODATKOWE INFORMACJE:

Zapytania na temat konkursu można kierować na adres poczty elektronicznej: fundusze.kontakt@MSWiA.gov.pl

Źródło oraz szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć pod adresem: http://fundusze.mswia.gov.pl/ue/nabory-projektow/fundusz-bezpieczenstwa/15938,Ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-Funduszu-Bezpieczenstwa-Wewnetrznego-7202.html

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas