twitter instagram YouTube

2020-01-13
Otwarty konkurs ofert Programu ASOS Edycja 2020 wystartował. Zapraszamy do składania ofert!

Otwarty konkurs ofert Programu ASOS Edycja 2020 wystartował. Zapraszamy do składania ofert!

Wspieranie aktywności seniorów, edukacja, integracja wewnątrz i międzypokoleniowa, usługi społeczne dla osób starszych – to główne cele Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Termin składania ofert upływa 31 stycznia 2020 r.

O PROGRAMIE:

Program ASOS adresowany jest przede wszystkim do lokalnych organizacji pozarządowych, a także m.in. organizacji wyznaniowych, spółdzielni socjalnych, stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, spółek akcyjnych lub spółek z ograniczoną odpowiedzialnością działających na rzecz osób starszych. Dotyczy podmiotów, które nie działają w celu osiągnięcia zysku, przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

CEL KONKURSU:

Celem Programu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się oraz zagospodarowanie potencjału osób starszych poprzez aktywność społeczną tych osób. Program pozwoli na zwiększenie aktywności osób po 60 roku życia przez edukację i uczenie się przez całe życie oraz działania na rzecz solidarności i integracji wewnątrz - i międzypokoleniowej.

Cel główny Programu będzie realizowany przez cele szczegółowe:

1) zwiększenie różnorodności i poprawa jakości oferty edukacyjnej dla osób starszych;

2) tworzenie warunków dla integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej osób starszych przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury społecznej oraz potencjału intelektualnego seniorów;

3) rozwój zróżnicowanych form aktywności społecznej, w tym upowszechnianie wolontariatu, partycypacji w procesach decyzyjnych, w życiu społecznym, udział osób starszych w kształtowaniu polityki publicznej;

4) zwiększenie dostępności, podniesienie jakości usług społecznych oraz wspierania działań na rzecz samopomocy i samoorganizacji;

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Dotacja dotyczy realizacji zadań, które służą następującym obszarom działań:

1) w Priorytecie I. Edukacja osób starszych: zwiększeniu różnorodności i poprawie jakości oferty edukacyjnej dla osób starszych:

a) tworzeniu ofert odpowiadających potrzebom osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji, w tym w szczególności w procesie wykluczenia społecznego,

b) przeciwdziałaniu wszelkim formom przemocy wobec osób starszych,

c) promowaniu nowych rozwiązań na rzecz motywowania osób starszych do uczenia się dla zachowania własnej aktywności, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych pozostających w niekorzystnej sytuacji ze względu na ograniczony dostęp do infrastruktury pozwalający na aktywność, np. miejsce zamieszkania, sytuację materialną, niepełnosprawność itp.,

d) tworzeniu specjalnej oferty dydaktycznej oraz nowych form inicjatyw edukacyjnych odpowiadających na potrzeby osób starszych, w tym w szczególności w procesie wykluczenia społecznego,

e) rozwojowi oferty edukacyjno-kulturalnej, w tym uczestnictwa w kulturze w społecznościach lokalnych;

2) w Priorytecie II. Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową: tworzeniu warunków dla integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej osób starszych przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury społecznej oraz potencjału intelektualnego seniorów, m.in. przez pogłębianie wiedzy na temat zmian biologicznych, zdrowotnych, społecznych, zachodzących wraz z wiekiem w ramach przygotowywania społeczeństwa do starości; szczególnie istotny jest rzeczywisty udział i zaangażowanie osób starszych w projekty inicjowane przez osoby młode lub grupy  osób w różnym wieku oraz działań wolontarystycznych osób młodych na rzecz osamotnionych osób starszych, np. usługi świadczone na rzecz osób o ograniczonej samodzielności;

3) w Priorytecie III. Partycypacja społeczna osób starszych: rozwojowi zróżnicowanych form aktywności społecznej, w tym upowszechnianiu wolontariatu, partycypacji w procesach decyzyjnych, w życiu społecznym, udziałowi osób starszych w sferze polityki, np. upowszechnieniu działań wolontarystycznych w działaniach lokalnych;

4) w Priorytecie IV. Usługi społeczne dla osób starszych (usługi zewnętrzne): zwiększeniu dostępności, podniesieniu jakości usług społecznych oraz wspieraniu działań na rzecz samopomocy i samoorganizacji („usługi zewnętrzne"):

a) szkoleniu wolontariuszy i opiekunów (z zakresu pomocy osobom starszym),

b) wspieraniu różnych form samopomocy,

c) wspieraniu rodzin w opiece nad osobą starszą poprzez rozwój usług,

d) rozszerzaniu dostępności do usług społecznych m.in. opiekuńczych, kulturalnych, edukacyjnych, poradniczo-doradczych, sportowych i turystycznych,

e) rozwojowi systemów wsparcia umożliwiających zaspokojenie specyficznych dla wieku podeszłego potrzeb, w szczególności osobom starszym o ograniczonej samodzielności, w tym rozwojowi usług usprawniających, umożliwiających jak najdłuższe utrzymanie/podtrzymanie samodzielności.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Program ASOS adresowany jest przede wszystkim do lokalnych organizacji pozarządowych, a także m.in. organizacji wyznaniowych, spółdzielni socjalnych, stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, spółek akcyjnych lub spółek z ograniczoną odpowiedzialnością działających na rzecz osób starszych. Uwaga, dotyczy to podmiotów, które nie działają w celu osiągnięcia zysku, przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

Wysokość dotacji, o którą można się ubiegać, wynosi od 20 tys. zł do 200 tys. zł. Wymagany wkład własny to co najmniej 10 proc. wartości dotacji. Co ważne, za wkład własny uznaje się zarówno wkład finansowy, jak i osobowy.

Budżet programu na rok 2020 to 40 mln zł.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Termin składania ofert do 31 stycznia 2020 r. do godz. 16.00

W konkursie ogłoszonym w ramach Programu należy złożyć ofertę wyłącznie w wersji elektronicznej wypełnioną w Generatorze Ofert. Generator Ofert jest dostępny na stronie internetowej https://asos2020.mpips.gov.pl/.

Ofertę należy wypełnić w języku polskim i przesłać przez Generator Ofert do dnia 31 stycznia 2020 r. do godz. 16.00.

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

Zadania będą realizowane na podstawie umów jednorocznych w terminie:

od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert Programu ASOS Edycja 2020

KONTAKT:

Szczegółowe informacje na temat Programu ASOS będzie można uzyskać w terminie do 31 stycznia 2020 r. pod numerem telefonu (022) 661 18 74, w godzinach 9:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku.

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas