twitter instagram YouTube

2021-10-08
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rewitalizacji w 2021 roku polegający na przywróceniu świetności centralnych punktów miasta oraz wzmocnieniu poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców oraz identyfikacji z miejscem poprzez organizację dwudniowego Jarmarku Świątecznego

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rewitalizacji w 2021 roku polegający na przywróceniu świetności centralnych punktów miasta oraz wzmocnieniu poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców oraz identyfikacji z miejscem poprzez organizację dwudniowego Jarmarku Świątecznego

Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

OBSZAR DZIAŁANIA:
Działania powinny wpisywać się w kierunek działań wskazany w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Leszna na lata 2017/2027 polegający na:

  1. a) przywróceniu świetności centralnych punktów miasta
  2. b) wzmocnieniu poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców oraz identyfikacji z miejscem poprzez organizację Jarmarku Świątecznego w okresie okołoświątecznym.

KTO MOŻE SKŁADAĆ OFERTY:
Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA:     
20 000.00 PLN

TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferty należy wypełniać wyłącznie w Generatorze Wniosków eNGO dostępnym pod adresem: https://leszno.engo.org.pl. Wygenerowaną ofertę należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w Urzędzie Miasta Leszna, ul. Karasia 15, 64-100 Leszno, Biuro Obsługi Klienta do dnia 13.10.2021 roku do godziny 15:00.

  1. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia w wersji papierowej w ww. terminie podlegają odrzuceniu.
  2. O przyjęciu decyduje data i godzina wpływu oferty do Urzędu Miasta Leszna (Biuro Obsługi Klienta).

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE:
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej: www.leszno.engo.org.pl/konkursy/117

KONTAKT:
Biuro Obsługi Klienta, ul. Kazimierza Karasia 15
Katarzyna Plewka-Chyżyńska
Tel: 65 529 46 35

 

 

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas