twitter instagram YouTube

2021-09-28
Partnerstwa na małą skalę w programie Erasmus+, Akcja 2

Partnerstwa na małą skalę w programie Erasmus+, Akcja 2

Wymiana dobrych praktyk, współpraca w działaniach międzynarodowych nowych, mniej doświadczonych organizacji i instytucji w programie Erasmus+. Partnerstwa te powinny stanowić dla organizacji pierwszy krok w kierunku nawiązania współpracy na szczeblu europejskim. – 3 listopada

FUNDATOR: Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego

O PROGRAMIE:
Partnerstwa na małą skalę mają na celu rozszerzenie dostępu do programu na małe podmioty, do których trudno jest dotrzeć pod względem edukacji szkolnej, kształcenia dorosłych, kształcenia i szkolenia zawodowego i młodzieży. Dzięki niższym kwotom dotacji przyznawanych organizacjom, krótszemu czasowi ich trwania i prostszym wymogom administracyjnym akcja ta ma na celu dotarcie do organizacji oddolnych i mniej doświadczonych i nowych uczestników programu, zmniejszając przeszkody w uczestnictwie w programie dla organizacji o mniejszych zdolnościach organizacyjnych.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

  • przyciąganie do programu nowych uczestników, mniej doświadczonych organizacji i podmiotów działających na niewielką skalę
  • wspieranie procesu włączenia osób o mniejszych szansach
  • wspieranie czynnego obywatelstwa Unii i przenoszenie wymiaru europejskiego na poziom lokalny
  • podniesienie jakości pracy i praktyk zaangażowanych organizacji i instytucji, otwarcie na nowe podmioty
  • budowanie zdolności organizacji w zakresie prac międzynarodowych i międzysektorowych
  • sprostanie wspólnym potrzebom i priorytetom w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży
  • umożliwienie transformacji i zmian (na szczeblu indywidualnym, organizacyjnym lub sektorowym)

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
Każda organizacja ustanowiona w kraju programu. Organizacja ta składa wniosek w imieniu wszystkich podmiotów zaangażowanych w realizację danego projektu

WYSOKOŚĆ DOTACJI: do 60 tys. EUR

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 03.11.2021

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: Od 6 do 24 miesięcy.
Czas trwania projektu należy określić na etapie składania wniosku na podstawie celów projektu i rodzaju działań zaplanowanych na okres realizacji projektu

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE:
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu https://erasmusplus.org.pl/jak-zlozyc-wniosek?sector=1

KONTAKT:
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności
Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa
tel.: +48 22 463 10 00

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas