twitter instagram YouTube

2017-05-26
Pilotażowy program ABSOLWENT

Celem Konkursu jest podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych posiadających wyższe wykształcenie.

W ramach konkursu mogą być zgłaszane projekty dotyczące obszarów wsparcia, o których mowa w rozdziale VIII programu, tj.:

  • · obszar A – zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej,
  • · obszar B –podnoszenie kwalifikacji zawodowych:

- zadanie 1 – zdobycie uprawnień zawodowych,

- zadanie 2  –ukończenie kursów i szkoleń zawodowych i specjalizacyjnych,

- zadanie 3 – odbycie stażu aktywizacyjnego,

  • · obszar C – wsparcie zatrudnienia i samozatrudnienia.

Wnioski mogą składać:

  • · szkoły wyższe – publiczne lub niepubliczne szkoły wyższe utworzone zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), a także szkoły wyższe i wyższe seminaria duchowne prowadzone przez Kościół Katolicki lub inne kościoły i związki wyznaniowe,
  • · organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, ze zm.)
  • · które podejmą współpracę z pracodawcami oraz WUP i/lub PUP oraz PCPR, korzystają lub będą korzystać z istniejących w tych instytucjach instrumentów i narzędzi wsparcia służących aktywizacji zawodowej studentów i/lub absolwentów.

Warunkiem składania wniosków w ramach pilotażowego programu „ABSOLWENT” jest:

  • · posiadanie statutowego zapisu o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych
  • · prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat (licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu)

Wysokość dotacji - Łączna wysokość dofinansowania ze środków PFRON kosztów, o których mowa w rozdziale IX ust. 1 – 3 pilotażowego programu „ABSOLWENT”, nie może przekroczyć kwoty 18 000 zł na jednego beneficjenta

ostatecznego. Minimalna procentowa wysokość wkładu własnego wynosi 5% kosztów kwalifikowalnych  poniesionych w ramach projektu.

Termin składania wniosków upływa 30 czerwca 2017 r.

Źródło wiadomości i dodatkowe informacje:

http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/pilotazowy-program-abso/4161,Ogloszenie-z-dnia-28-kwietnia-2017-r-konkursu-w-ramach-pilotazowego-programu-ABS.html

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas