twitter instagram YouTube

2014-06-30
Polsko-ukraińska współpraca młodzieży

Minister Edukacji Narodowej ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt.: Polsko-ukraińska współpraca młodzieży. Wnioski należy składać do 21 lipca 2014r.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych ofert wnioskodawców z zakresu współpracy dzieci i młodzieży oraz dwustronny rozwój kontaktów w oparciu o następujące wytyczne:

1) zadanie polega na organizacji spotkań rówieśników z Polski i Ukrainy w ramach pobytu młodych Ukraińców w Polsce, trwającego nie mniej niż 7 dni i nie więcej niż 21 dni,

2) liczba uczestników ukraińskich oraz kadry nauczycielskiej musi stanowić minimum 50% ogólnej liczby uczestników projektu i wynosić co najmniej 10 osób,

3) partnerem ukraińskim w projekcie może być szkoła, placówka oświatowa, organizacja pozarządowa, organizacja kościelna lub nieformalna grupa młodzieży,

4) wyłonione w konkursie projekty muszą umożliwiać nawiązanie lub wzmacnianie kontaktów pomiędzy młodzieżą polską i ukraińską, zapewnić aktywny udział młodzieży i nauczycieli we wspólnych warsztatach/zajęciach edukacyjnych z uwzględnieniem wymiaru międzykulturowego oraz rozwijać wiedzę na temat zapoczątkowanych w Polsce przemian demokratycznych oraz współczesnej Polski i Ukrainy

5) współpraca młodzieży powinna:

- koncentrować się na poznawaniu historii i kultury lokalnej,

- budować dialog i porozumienie między młodymi Ukraińcami i Polakami na bazie wspólnych zainteresowań w ramach współpracy szkół/placówek oświatowo-wychowawczych z Polski i Ukrainy,

- pomagać w nawiązywaniu trwałych relacji i partnerskiej współpracy polskich szkół, placówek oświatowych, samorządów, organizacji pozarządowych z partnerem zagranicznym,

- wspierać dialog społeczny i międzykulturowy między młodymi Ukraińcami i Polakami, pomagać w zapobieganiu i przeciwdziałaniu uprzedzeniom, ukazywać podobieństwa i pogłębiać wzajemną wiedzę o kulturach i tradycjach obu społeczeństw,

- przyczyniać się do propagowania praw człowieka i idei demokracji,

- przyczyniać się do osiągnięcia celów edukacji obywatelskiej, w tym podnoszenia kompetencji społecznych i obywatelskich, przybliżania przykładów aktywności społecznej

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego, natomiast beneficjentem ostatecznym jest młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Środki na realizację zadania zostaną przekazane w formie dotacji celowej.

Na realizację zadania przeznacza się środki publiczne w wysokości 1.500.000 zł.

Maksymalna kwota dofinansowania zadania wynosi 100.000 zł

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski należy składać do 21 lipca 2014r.

DODATKOWE INFORMACJE:

- w regulaminie (do pobrania poniżej) 

Uprawniony podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.

Formularz oferty należy wypełnić elektronicznie. Formularz oferty zamieszczony jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem www.bip.men.gov.pl.

Wypełniony formularz oferty należy wysłać za pośrednictwem łącza internetowego do bazy danych Ministerstwa Edukacji Narodowej, a następnie wydrukować.

Wydrukowany i podpisany formularz oferty należy przesłać wraz z wymaganymi załącznikami.

Wersja elektroniczna i papierowa muszą być identyczne.

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Ministerstwo Edukacji Narodowej Al. J. Ch. Szucha 25 00-918 Warszawa

3. Uwaga! Rozpatrzone zostaną jedynie oferty nadesłane lub złożone w Ministerstwie Edukacji Narodowej do 21 lipca 2014 r. W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas