twitter instagram YouTube

2015-03-30
Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych

Ruszył III nabór wniosków w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej w Programie "Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych" Fundusz ma na celu rozwój partnerstw oraz ułatwienie tworzenia sieci, wymiany, dzielenia się i przekazywania wiedzy, technologii, doświadczeń i najlepszych praktyk między beneficjentami i podmiotami z Państw-Darczyńców: Norwegii, Islandii i Lichtensteinu. Wnioski należy składać do 30 czerwca 2015 r. do godz. 16:15.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Celem Funduszu jest rozwój partnerstw oraz ułatwienie tworzenia sieci, wymiany, dzielenia się i przekazywania wiedzy, technologii, doświadczeń i najlepszych  praktyk między beneficjentami i podmiotami z Państw-Darczyńców (Norwegia, Islandia, Lichtenstein). Działania podejmowane w ramach Funduszu odnoszą się do celu programu PL07, którym jest poprawa zdrowia publicznego i ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu.   

Wydatki kwalifikowalne w ramach Funduszu stanowią:

a) opłaty i koszty podróży za udział w konferencjach, seminariach, kursach, spotkaniach i warsztatach,

b) koszty podróży w ramach wizyt studyjnych,

c) koszty podróży i wynagrodzenia za wizyty ekspertów,

d) koszty konferencji, seminariów, kursów, spotkań i warsztatów,

e) działania informacyjno-promocyjne,

f) opłaty za doradztwo zewnętrzne

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

Wnioski mogą składać wszystkie polskie podmioty publiczne i prywatne oraz organizacje pozarządowe  będące osobami prawnymi i działające w interesie publicznym, w tym:

-podmioty prowadzące działalność leczniczą świadczące usługi zdrowotne finansowane ze środków publicznych oraz ich organy założycielskie, w tym:

  • podmioty prowadzące działalność leczniczą przekształcone w spółki kapitałowe świadczące usługi zdrowotne finansowane ze środków publicznych;
  • instytuty badawcze funkcjonujące w sektorze ochrony zdrowia;
  • uczelnie medyczne lub wyższe szkoły publiczne prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą w zakresie nauk medycznych;
  • domy pomocy społecznej finansowane ze środków publicznych oraz ich podmioty założycielskie;
  • organizacje pozarządowe działające w sektorze ochrony zdrowia.

Partnerami z Państw – Darczyńców mogą być publiczne i prywatne instytucje, jak również organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną i działające w interesie publicznym w sektorze zdrowia.

Wniosek powinien mieć charakter partnerski, jednakże wnioskodawca ma możliwość aplikowania w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej o dofinansowanie wzięcia udziału w szkoleniach/warsztatach organizowanych na terenie Państw - Darczyńców przez podmioty inne niż Partner. W takich przypadkach nie jest wymagany list intencyjny lub umowa partnerska jako załączniki do wniosku.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Całkowita alokacja środków dostępnych z Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu w ramach III naboru (środki z funduszy norweskich i EOG oraz z budżetu państwa) to 180 000  euro (756 360 zł). Dodatkowo beneficjenci zapewniają wkład własny, który stanowi co najmniej 10 proc. wartości każdego projektu w przypadku organizacji pozarządowych i co najmniej 15 proc. w przypadku wszystkich innych beneficjentów.

Maksymalna kwota dofinansowania w projekcie wynosi 46 500 euro (195 393 zł).

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Nabór projektów w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej do Programu odbywa się w okresie od 16 marca do 30 czerwca 2015 r. do godz. 16:15 lub zakontraktowania całej dostępnej alokacji.

DODATKOWE INFORMACJE:

Ministerstwo Zdrowia
Departament Funduszy Europejskich
ul Długa 38/40 pokój 109 (sekretariat)
00-238 Warszawa

Wniosek należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem: Wniosek FWD w ramach PO PL07, Nr konkursu: 3/MFEOG NMF/PL07/FWD/2015.

Więcej informacji na temat naboru znaleźć można na stronie internetowej Operatora Programu .

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 530 01 66   (dni robocze 10.00-14.00) lub poprzez pocztę elektroniczną – adres: fwd@mz.gov.pl.

 Źródło: http://www.fbr.zdrowie.gov.pl/fbr_zdrowie/index.php?page=iii-nabor-w-ramach-fwd-pl07

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas