twitter instagram YouTube

2019-07-29
Profilaktyka zdrowia psychicznego w szkole – myślimy pozytywnie

Profilaktyka zdrowia psychicznego w szkole – myślimy pozytywnie

​Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pt.: Profilaktyka zdrowia psychicznego w szkole – myślimy pozytywnie.

Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży – w szczególności przez prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych.

Konkurs został ogłoszony w ramach Narodowego Programu Zdrowia: Działanie 1. Wspieranie zdrowia psychicznego Cel Operacyjny 3. Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa.

Celem konkursu jest wybór najlepszej oferty lub najlepszych ofert dotyczących realizacji całego zadania (moduł I-V) będącego przedmiotem konkursu lub najlepszych ofert dotyczących realizacji jednego lub więcej niż jednego modułu będącego przedmiotem konkursu. Szczegółowy opis modułów znajduje się w regulaminie konkursu (TUTAJ).

Oferty realizacji zadania mogą składać podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1492 i z 2019 r. poz. 447), w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688), spełniające kryteria wyboru wskazane w ogłoszeniu o konkursie ofert.

Budżet konkursu to 3 600 000 zł.

Oferty można składać do 8 sierpnia 2019 r.

Źródło oraz szczegóły na stronie: www.bip.men.gov.pl

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas