twitter instagram YouTube

2015-01-22
Program "Edukacja ekologiczna"

NFOŚiGW wspiera inicjatywy lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju. Część II programu priorytetowego „Edukacja ekologiczna” odpowiada na potrzebę rozwoju aktywności społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmocnienia zaangażowania pozarządowych organizacji ekologicznych w podnoszeniu świadomości ekologicznej. Pobudza do aktywności w celu rozwiązywania lokalnych problemów związanych z ochroną środowiska. Pozwala on na realizację ekologicznych inicjatyw obywatelskich zgłaszanych przez osoby fizyczne, grupy nieformalne (np. koła gospodyń czy też koła przyjaciół wsi, miasteczek, osad itp.), małe lokalne fundacje czy stowarzyszenia we współpracy z dużymi organizacjami, działającymi na poziomie co najmniej regionalnym. Termin naboru wniosków do 2 lutego br.

CEL PROGRAMU:

Celem programu jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez:

  • angażowanie społeczności lokalnej w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju;
  • rozwiązywanie lokalnych problemów związanych z ochroną środowiska,
  • w tym tworzenie i wspieranie lokalnych partnerstw;
  • uruchamianie mechanizmów służących trwałej ochronie środowiska naturalnego;
  • usprawnianie zarządzania obywatelskimi działaniami proekologicznymi na poziomie lokalnym.

CO TO JEST LOKALNA EKOLOGICZNA INICJATYWA OBYWATELSKA?
Działanie mające na celu poprawę stanu środowiska naturalnego w skali lokalnej, zgłaszane przez osoby indywidualne, grupy nieformalne oraz organizacje pozarządowe, w ramach zaproponowanych przykładowych obszarów wsparcia:

- prowadzenie czynnej ochrony ekosystemów oraz występujących w nich siedlisk i gatunków,

- przeciwdziałanie zanikaniu owadów zapylających,

- ochrona ex situ zagrożonych gatunków,

- lokalny monitoring przyrodniczy,

-  przywracanie tradycyjnych odmian roślin użytkowych i ras zwierząt gospodarskich,

 - ochrona środowiska przyrodniczego przed czynnikami biotycznymi i abiotycznymi,

- ograniczenie antropopresji wynikającej z rozwoju turystyki poprzez budowę i modernizację małej infrastruktury turystycznej/edukacyjnej,

- odbudowa stanu populacji zagrożonych gatunków drzew (np. wiąz, jesion), zachowanie i pielęgnacja cennych alei przydrożnych,

- zakładanie, odtworzenie, pielęgnacja ostoi - zadrzewień i zakrzewień środpolnych,

 - zakładanie, pielęgnacja i zagospodarowanie małych zbiorników wodnych,

- rozwój ogrodów/parków miejskich o znaczeniu przyrodniczym,

- modernizacja lub wyposażenie ośrodków rehabilitacji dla dzikich zwierząt (w tym chronionych),

- usuwanie skutków mechanicznego zniszczenia i dewastacji siedlisk przyrodniczych,

 - renaturyzacja/rekultywacja obszarów, w tym siedlisk przyrodniczych zdegradowanych i zniekształconych przez człowieka,

- ograniczenie antropopresji w budynkach/obiektach użyteczności publicznej - minimalizacja emisji do środowiska,

- działalność przeciwpowodziowa - przeciwdziałanie lokalnym podtopieniom.

CO NALEŻY ZROBIĆ?
Zebrać co najmniej 20 oddolnych inicjatyw lokalnych, związanych z ochroną środowiska.

CO TRZEBA PRZYGOTOWAĆ?
Należy dołączyć:

  • opinie lokalnych władz samorządowych dotyczące zasadności i możliwości realizacji inicjatyw,
  • zgody podmiotów dysponujących terenem/nieruchomością na realizację inicjatyw,
  •  umowy o współpracy z autorem/pomysłodawcą inicjatyw (przykładowe wzory - umowa z grupą formalną, umowa z grupą nieformalną)

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

Budżet programu (całkowita alokacja środków na konkurs): 5 mln zł

Wysokość dotacji - od 200 tys. zł do 500  tys. zł (do 100% kosztów kwalifikowanych projektu)

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

UWAGA: ZMIANA TERMINU!

Termin naboru do 2 lutego 2015 r.

 SKŁADANIE WNIOSKÓW:

Od 01.01.2014 r. składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofnansowanie ze środków krajowych

Informacje i instrukcje do generatora wniosków

Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)

W przypadku składania wniosku bez użycia bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, o zachowaniu terminu decyduje data wpływu wersji papierowej wniosku do kancelarii NFOŚiGW. Wersję papierową wniosku stanowi wydruk z GWD - Generatora Wniosków o Dofinansowanie - wniosku o statusie „Przesłany do NFOŚiGW”, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy (wraz z wymaganymi załącznikami). Uwaga: wnioski z nadrukiem „Wydruk roboczy” nie będą podlegały ocenie.

O zachowaniu terminu złożenia wniosku dla wniosku składanego przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, decyduje data wysłania przez GWD na skrzynkę podawczą NFOŚiGW znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O ŚRODKI:
Niezależne, doświadczone, stabilne fundacje i stowarzyszenia niedziałające w celu osiągnięcia zysku, spełniające WARUNKI DOSTĘPU WNIOSKODAWCÓW

źródło: NFOŚiGW

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas