twitter instagram YouTube

2021-01-20
Program „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach Programu Pokonać bezdomność. Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 5 lutego 2021 r.

CEL KONKURSU:

Głównym celem programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” jest inspirowanie i wspieranie działań nakierowanych na przeciwdziałanie i rozwiązywanie problemu bezdomności, inspirowanie do wdrażania nowych metod pracy z osobami bezdomnymi oraz programów aktywizacji społecznej i zawodowej tych osób.

– W 2021 r. na realizację programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” przeznaczamy 5,5 mln zł. Minimalna kwota dotacji na realizację jednego projektu wynosi 50 tys. zł., maksymalna – nawet 300 tys. zł. Gorąco zachęcam do składania ofert w konkursie, wspólnie możemy pomóc tym, którzy naprawdę potrzebują wsparcia – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Program składa się z czterech części (modułów):

Moduł I: Profilaktyka – Zapobieganie bezdomności przez prowadzenie działań profilaktycznych.
Moduł II: Wsparcie osób w kryzysie bezdomności – Prowadzenie działań interwencyjnych i aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych.
Moduł III: Infrastruktura – Wsparcie podmiotów w dostosowaniu prowadzonych przez nie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów.
Moduł IV: Innowacyjność – Inspirowanie do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom bezdomnym.
W kolejnej edycji Programu wprowadzono nowy komponent polegający na udostępnieniu i rozwijaniu różnych form pomocy świadczonej osobom bezdomnym w mieszkaniach. Uwzględniono dodatkowe działania w ramach Modułu II dotyczące mieszkań treningowych lub innych form wsparcia pozainstytucjonalnego, przygotowujących pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagających te osoby w codziennym funkcjonowaniu.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

W otwartym konkursie ofert mogą brać udział zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w zakresie pomocy społecznej.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Minimalna kwota dotacji na realizację jednego projektu wynosi 50 tys. zł., maksymalna – nawet 300 tys. zł

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Oferty konkursowe należy przesłać do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego do dnia 5 lutego 2021 r.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 30 marca 2021.

DODATKOWE INFORMACJE:

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa
 
tel: +48222500108

oraz na stronie internetowej organizatora konkursu https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas