twitter instagram YouTube

2016-02-15
Program „Sport wszystkich dzieci” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło Program „Sport wszystkich dzieci” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. Nabór ofert do 24 lutego 2016 r.

Głównymi celami programu są:

 1. Upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży
 2. Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej
 3. Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia
 4. Dokonanie zmiany modelu zachowań społecznych wobec aktywności fizycznej

Dofinansowaniem będą objęte następujące zadania:

 • Projekt „Mały Mistrz”

  • upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży
  • poprawa sprawności fizycznej i stanu zdrowia dzieci i młodzieży szkolnej
  • promowanie nowych, atrakcyjnych form zajęć ruchowych
  • zachęcenie uczniów do podejmowania nowych form aktywności fizycznej
  • określenie preferencji w wyborze aktywności fizycznej uczniów
  • monitorowanie stanu zdrowia, rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej uczniów klas I-III szkół podstawowych
  • wspieranie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego w zaplanowaniu i przeprowadzeniu ciekawych zajęć wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej
 • Projekt "Junior Sport"

  • wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie ich aktywności ruchowej prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, stanu zdrowia i związanej z nim jakością życia
  • upowszechnienie sportu wśród uczniów szkół podstawowych poprzez zwiększenie liczby dzieci i młodzieży uprawiających różne sporty w ramach pozalekcyjny i pozaszkolnych zajęć sportowych
  • poprawa i rozwijanie zdolności motorycznych dzieci i młodzieży
  • zapoznanie dzieci i m odzieży z rónymi sportami
  • stworzenie oraz poprawa warunków i dostępu do uprawiania zorganizowanej aktywności fizycznej, rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży
  • profilaktyka i korygowanie wad postawy
  • zapobieganie zjawiskom patologii społecznych
  • optymalne wykorzystanie terenowej infrastruktury sportowej
  • wzrost liczby dzieci i młodzież uczestniczących w różnych formach aktywności fizycznej
  • identyfikacja i rozwijanie talentów sportowych
 • Projekt "Lokalny Animator Sportu"

  • wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie aktywności ruchowej prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, zdolności motorycznych, stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia
  • stworzenie jak największej grupie dzieci i młodzieży możliwości uczestniczenia w zorganizowanych, systematycznych i atrakcyjnych zajęciach sportowych
  • przeprowadzenie testów oceniających sprawność fizyczną uczestników przed rozpoczęciem i po zakończeniu realizacji zajęć
  • wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do sportu, niezależnie od statusu materialnego rodziców
  • przeciwdziałanie patologiom społecznym, zwłaszcza przemocy i agresji interpersonalnej, pomoc środowiskom trudnym i zubożałym
  • optymalne wykorzystanie infrastruktury sportowej powstałych w ramach rządowego programu „Moje Boisko – Orlik 2012”, oraz pozostałej lokalnej infrastruktury sportowej
  • aktywizacji okalnych struktur samorządu terytorialnego i środowisk gospodarczych do współpracy i współfinansowania projektu, poprzez zobowiązanie wnioskodawców do przeznaczenia na poziomie środowiskowym, dla zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie animatorów, równorzędnej do przekazanej ze środków MSiT, kwoty dofinansowania, przez cały okres trwania zadania
 • Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży

  • promocja aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży
  • stworzenie możliwości udziału w interdyscyplinarnej rywalizacji sportowej
  • krzewienie idei fair play
  • ograniczenie agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży
  • stworzenie możliwości szerokiego udziału w systemowej rywalizacji sportowej uczniów z mniejszym potencjałem sportowych umiejętności
  • wyrównanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do sportu, niezależnie od statusu materialnego rodziców
  • optymalne wykorzystanie infrastruktury sportowej w tym obiektów Orlik
  • identyfikacja i rozwijanie talentów sportowych
  • zwiększenie aktywności i efektywności działań stowarzyszeń i klubów sportowych – uczniowskich, szkolnych, międzyszkolnych, ludowych oraz innych organizacji pozarządowych, w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży
  • aktywizacja lokalnych struktur samorządu terytorialnego i lokalnych środowisk gospodarczych do współpracy i współfinansowania projektu
 • Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie żwiązki sportowe

  • upowszechnienei aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży
  • stworzenie kompleksowej oferty upowszechnienia i promocji poszczególnych sportów
  • przeciwdziaąłnie agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży
  • optymalne wykorzystanie potencjału szkoleniowo-organizacyjnego polskich związków sportowych
  • identyfikacja talentów sportowych

Adresaci programu

Program skierowany jest do podmiotów – osób prawnych niebędących jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, niedziałających w celu osiągnięcia zysku. Przy jednoczesnym uwzględnieniu warunków szczegółowych dla poszczególnych zadań:

 • Projekt „Mały Mistrz” oraz Projekt „Junior Sport”
  • podmioty mające w statucie realizację zadania w zakresie upowrzechnianai kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, w szczególności posiadające odpowiednie (ponadregionalne wojewódzkie) struktury organizacyjne
 • Projekt „Lokalny Animator Sportu” 
  • podmioty mające w statucie realizację zadania w zakresie upowrzechnianai kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży
 • Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży 
  • podmioty mające w statucie realizację zadania w zakresie upowrzechnianai kultury fizycznej, w szczególności polskie związki sportowe, podmioty ponadregionalne i ogólnopolskie
 • Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe”
  • polskie związki sportowe

Wartość dofinansowania

Na dofinansowanie zadań w ramach Programu przeznaczono:

 • Projekt „Mały Mistrz” - 3 200 000zł
 • Projekt „Junior Sport" - 4 000 000zł
 • Projekt „Lokalny Animator Sportu” - 23 000 000zł
 • Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży – 8 699 000zł
 • Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe - 12 600 000zł

Termin

Projekty należy składać w terminie do 24 lutego 2016 roku.

Więcej informacji

Szczegółowe informacje znajdują się na stronach internetowych Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Pliki do pobrania

Program "Sport Wszystkich Dzieci"

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas