twitter instagram YouTube

2021-01-11
Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w roku 2021 zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanych ze szkoleniem młodzieży uzdolnionej sportowo w ośrodkach działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego

Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w roku 2021 zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanych ze szkoleniem młodzieży uzdolnionej sportowo w ośrodkach działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego

Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 30 czerwca 2021 roku.

CEL KONKURSU:
Zapewnienie optymalnych warunków szkolenia oraz możliwości podnoszenia poziomu sportowego poprzez doskonalenie umiejętności sportowych młodzieży uczącej się w szkole podstawowej lub w szkole ponadpodstawowej w następujących sportach:
- hokej na lodzie;
- kolarstwo;
- koszykówka;
- lekkoatletyka;
- łyżwiarstwo figurowe;
- piłka ręczna;
- piłka siatkowa;
- tenis stołowy;
Zabezpieczenie młodzieży objętej Programem w niezbędny sprzęt sportowy i specjalistyczny, nieodzowny do zachowania ciągłości realizacji szkolenia w wieloletnim procesie treningowym;
Kontynuacja wsparcia organizacyjno-szkoleniowego dla Ośrodków;
W sportach zespołowych – wyłonienie reprezentacji wojewódzkich do uczestnictwa
w zawodach finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży;
Upowszechnianie systemu szkolenia wykorzystywanego w ramach Programu wśród najlepszych nauczycieli, szkół i środowisk.
Szkoleniem mogą być objęci uczniowie szkoły podstawowej (klasy IV-VIII) lub szkoły ponadpodstawowej, którzy posiadają aktualne orzeczenie o zdolności do uprawiania danego sportu, zwani dalej „zawodnikami”.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 
- polskie związki sportowe;
- stowarzyszenia o zasięgu ogólnokrajowym działające w zakresie kultury fizycznej ukierunkowane na szkolenie młodzieży w danym sporcie;
- państwowe instytuty badawcze posiadające zasoby i możliwości kadrowe, organizacyjne oraz infrastrukturalne do stworzenia kompleksowych rozwiązań służących rozwojowi poszczególnych sportów.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :
Budżet Programu na rok 2021: 24 000 000,00 zł.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 30 czerwca 2021 roku.

DODATKOWE INFORMACJE:
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu www.gov.pl/web/sport/program-dofinansowania-ze-srodkow-funduszu-rozwoju-kultury-fizycznej-w-roku-2021-zadan-z-obszaru-wspierania-szkolenia-sportowego-i-wspolzawodnictwa-mlodziezy-zwiazanych-ze-szkoleniem-mlodziezy-uzdolnionej-sportowo-w-osrodkach-dzialajacych-ze-wsparciem-jednostek-samorzadu-terytorialnego 

KONTAKT:
Ministerstwo Sportu
ul. Senatorska 14
00-082 Warszawa

 

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas