twitter instagram YouTube

2014-02-24
Program dotacyjny Fundacji im. Stefana Batorego - Obywatele dla Demokracji

Celem programu zaplanowanego na lata 2013-2016 jest wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w budowaniu sprawiedliwości społecznej, demokracji i zrównoważonego rozwoju. Program o budżecie 150 mln zł, finansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG).

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Dotacje przyznawane będą na projekty dotyczące pięciu obszarów tematycznych.

(1) Partycypacja publiczna – działania mające na celu angażowanie obywateli i organizacji obywatelskich w życie publiczne, w procesy kształtowania polityk publicznych i w procesy podejmowanie decyzji dotyczących dzielnicy, gminy, miasta lub całego kraju.

(2) Kontrola obywatelska działania mające na celu sprawowanie obywatelskiej kontroli nad funkcjonowaniem instytucji publicznych i instytucji zaufania publicznego oraz zwiększenie ich przejrzystości i przestrzegania reguł dobrego rządzenia.

(3) Zwalczanie dyskryminacji – działania mające na celu ochronę praw człowieka/praw kobiet, zapobieganie i zwalczanie ksenofobii, homofobii, rasizmu, antysemityzmu i wszelkich form dyskryminacji ze względu na rasę, wyznanie, pochodzenie etniczne, płeć lub orientację seksualną.

(4) Przeciwdziałanie wykluczeniu działania mające na celu zwiększenie zakresu i form wsparcia dla grup narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego oraz włączanie tych grup do współdecydowania o potrzebnych formach i metodach pomocy.

(5) Dzieci i młodzież – działania mające na celu kształtowanie postaw obywatelskich i uczenie korzystania z praw obywatelskich w życiu codziennym, uwrażliwianie na problemy nietolerancji i dyskryminacji oraz przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji dzieci i młodzieży.

Rozwój instytucjonalny: Wszystkie organizacje aplikujące o dotacje na realizację projektów tematycznych mogą część dotacji przeznaczyć na działania nastawione na wzmocnienie i rozwój organizacji, budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

O dotacje mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, zwłaszcza fundacje i stowarzyszenia, które spełniają następujące kryteria: mają osobowość prawną i są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, są niezależne od władz lokalnych, regionalnych i centralnych, podmiotów publicznych, partii politycznych i podmiotów komercyjnych oraz nie są instytucjami religijnymi, nie działają w celu osiągnięcia zysku, a jeśli prowadzą działalność gospodarczą, to wypracowane zyski przeznaczają na cele statutowe, działają w interesie publicznym oraz przestrzegają wartości demokratycznych i praw człowieka.

Organizacje mogą ubiegać się o dotacje samodzielnie lub jako lider w partnerstwie z innymi podmiotami.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

  • od 50 000 do 250 000 zł – dla projektów realizowanych samodzielnie
  • od 50 000 do 350 000 zł – dla projektów realizowanych w partnerstwie

WKŁAD WŁASNY

 

Min. 10% wartości kosztów całkowitych, z czego nie mniej niż połowa (min. 50%) musi być wkładem finansowym, a nie więcej niż połowę (max. 50%) może stanowić wkład rzeczowy w postaci pracy wolontariackiej.

OKRES WYKORZYSTANIA DOTACJI

 

Okres wykorzystania dotacji może trwać dowolnie długo, jednak nie dłużej niż do 30 kwietnia 2016 roku. Realizacja działań powinna rozpocząć się nie później niż 3 miesiące od daty przyznania dotacji.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski na projekty tematyczne przyjmowane są w terminach: od 1 marca do 15 kwietnia 2014 oraz od 1 września do 15 października 2014.


Wnioski na rozszerzenie lub wzmocnienie współpracy dwustronnej przyjmowane są na bieżąco, począwszy od 3 lutego 2014 do 1 grudnia 2015.

DODATKOWE INFORMACJE:

  • Podręcznik dla Wnioskodawców i Grantobiorców. Wydanie uzupełnione, luty 2014 – pdf
  • Informacje uzupełniające do Podręcznika – pdf

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas