twitter instagram YouTube

2015-04-28
Program dotacyjny "Kultura Dostępna"!

Celem programu dotacyjnego „Kultura Dostępna” jest wspieranie zadań służących ułatwieniu dostępu do kultury, skierowanych do szerokiego grona odbiorców i sprzyjających integracji społecznej. Jego budżet wynosi 5 mln zł. Wnioski należy składać do 1 czerwca br. Program został ogłoszony przez Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzatę Omilanowską.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

1. W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie zadań skoncentrowanych na nieodpłatnym uczestnictwie osób o utrudnionym dostępie do kultury ze względu na niepełnosprawność i/lub osób z miejscowości pozbawionych bezpośredniego dostępu do narodowych zasobów dóbr kultury i instytucji kultury, w szczególności:

1) organizacji kompleksowej oferty kulturalnej i/lub oferty edukacji kulturalnej (stworzonej od podstaw lub będącej modyfikacją oferty dotychczasowej), dostępne w siedzibie wnioskodawcy lub w miejscach ważnych dla kultury narodowej;

Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 5 000 zł. Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi: 50 000 zł.

2) działań poza stałą siedzibą wnioskodawcy, uwzględniających mobilność oferty, w tym przeniesienie oferty kulturalnej do miejsc i miejscowości pozbawionych bezpośredniego dostępu do narodowych zasobów dóbr kultury i instytucji kultury;

Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 5 000 zł. Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi: 150 000 zł

3) organizacji wyjazdów tematycznych mających na celu skorzystanie z kompleksowej oferty kulturalnej i/lub oferty edukacji kulturalnej, w tym oferty instytucji kultury (takich jak teatry, muzea, kina, biblioteki, filharmonie, miejsca ważne dla kultury narodowej);

Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 5 000 zł. Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi: 50 000 zł

4) kompleksowych zadań łączących wszystkie bądź wybrane spośród działań określonych w pkt. 1-3.

Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 5 000 zł. Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi: 150 000 zł

2. Z programu wyłączone są zadania o charakterze komercyjnym, zadania finansowane w ramach innych Programów MKiDN, zadania polegające na organizacji imprez masowych, sportowych i rekreacyjnych z elementami artystycznymi, zadania dotyczące digitalizacji, a także sympozja i konferencje.

Wsparcie w dostępie dla kultury

Odbiorcami dofinansowanych zadań mają być przedstawiciele różnych grup m.in.: dzieci i młodzież szkolna, osoby starsze i z niepełnosprawnością, a także tych środowisk, które m.in. z powodu barier kulturowych i prawnych pozostają poza obiegiem życia kulturalnego i społecznego lub mają do niego utrudniony dostęp.

Działania priorytetowe

Priorytetowo traktowane będą działania, które popularyzują dziedzictwo o znaczeniu narodowym i poszerzają dostęp do oferty kulturalnej, charakteryzują się wysoką wartością edukacyjną i artystycznej oraz integrują społecznie. Powinny też uwzględniać organizację darmowego uczestnictwa w ofercie oddalonej przestrzennie. Szansę na dotację mają działania, które pomogą ich uczestnikom w zdobywaniu pozytywnych doświadczeń w kontakcie z kulturą oraz budowaniu kompetencji.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

1. O dofinansowanie w ramach programu ubiegać się mogą następujące podmioty prawa polskiego:

1) państwowe instytucje kultury;

2) samorządowe instytucje kultury;

3) uczelnie artystyczne;

4) publiczne szkoły artystyczne prowadzące samodzielną księgowość;

5) niepubliczne szkoły artystyczne prowadzące samodzielną księgowość;

6) jednostki samorządu terytorialnego wyłącznie jako organy prowadzące publiczne szkoły artystyczne, w przypadku szkół nieprowadzących samodzielnej księgowości;

7) podmioty będące organami prowadzącymi niepubliczne szkoły artystyczne, w przypadku szkół nieprowadzących samodzielnej księgowości.

8) organizacje pozarządowe;

9) kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;

10) podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

2. Przy ocenie wniosków preferowane będą zadania, w przypadku których wnioskodawcy zadeklarują podjęcie współpracy i zawarcie umowy partnerskiej z co najmniej jednym ze wskazanych niżej podmiotów:

1) instytucje kultury;

2) organizacje pozarządowe;

3) podmioty prowadzące działalność gospodarczą;

4) kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;

5) ośrodki pomocy społecznej, centra pomocy rodzinie, domy samotnej matki, domy dziecka, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, domy/ośrodki opieki/seniora, świetlice środowiskowe, świetlice socjoterapeutyczne, młodzieżowe ośrodki socjoterapeutyczne;

6) przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne rozumiane jako publiczne i/lub niepubliczne instytucje oświatowo-wychowawcze.

TERMINY I TRYB NABORU WNIOSKÓW:

1. W ramach programu przewiduje się przeprowadzenie naboru wniosków w terminie do 1 czerwca 2015 roku.

2. W przypadku pozostawienia wolnych środków lub uzyskania dodatkowych środków finansowych po zakończeniu naboru minister może ogłosić dodatkowy nabór do programu.

SKŁADANIE WNIOSKÓW:

Wnioski - od 30 kwietnia do 1 czerwca br. - składać mogą m.in. państwowe i samorządowe instytucje kultury, uczelnie artystyczne, publiczne i niepubliczne szkoły artystyczne, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Dla prawidłowego złożenia dokumentu obowiązkowe jest posiadanie konta w Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta (EBOI), dostępnym pod adresem https://esp.mkidn.gov.pl.

Instytucją zarządzającą programem jest Narodowe Centrum Kultury. 

Informacji o programie udzielają:

Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek w terminie do 15 maja 2015 r. są informowani przez instytucję zarządzającą o stwierdzeniu we wniosku ewentualnych błędów i uchybień formalnych. 

O Kulturze Dostępnej

Realizowany z inicjatywy Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzaty Omilanowskiej program KULTURA DOSTĘPNA to o systemowe rozwiązanie, które ma służyć niwelowaniu barier kompetencyjnych i finansowych, szczególnie dla grup narażonych na wykluczenie.

Zawiera systematycznie rozszerzaną ofertę tańszego dostępu do wydarzeń artystycznych, muzeów narodowych, galerii sztuki współczesnej, lekcji muzealnych, wybranych kin i teatrów oraz zasobów internetu.

Źródło: MKiDN

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas