twitter instagram YouTube

2019-03-27
Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu – edycja 2019

Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu – edycja 2019

Minister Sportu i Turystyki ogłosił „Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu – edycja 2019”. Wnioski inwestycyjne należy złożyć do dnia 5 kwietnia 2019 roku.

Celem „Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu” jest rozwój bazy obiektów sportowych służących potrzebom polskiego sportu wyczynowego dla zapewnienia odpowiednich warunków szkolenia i treningu sportowców, przygotowania kadry narodowej oraz organizacji zawodów. Inwestycje dotyczą budowy, przebudowy lub remontów obiektów specjalistycznych, spełniających standardy międzynarodowe, mogących stać się areną ważnych zawodów i imprez sportowych rangi ogólnopolskiej, europejskiej czy światowej.

Program obejmuje w szczególności inwestycje w miejscach, gdzie prowadzone będą szkolenia centralne, w tym inwestycje Centralnego Ośrodka Sportu, inwestycje w dużych aglomeracjach miejskich umożliwiające zawodnikom równoległe prowadzenie szkolenia sportowego i edukacji lub pracy, a także zadania inwestycyjne Instytutu Sportu - Państwowego Instytutu Badawczego.

Dofinansowaniem w ramach Programu objęte mogą być zadania inwestycyjne polegające na przebudowie, remoncie lub inwestycjach obiektów sportowych w ramach następujących obszarów:

  • inwestycje realizowane na potrzeby sportów włączonych do programu igrzysk olimpijskich;
  • baza sportowa Centralnego Ośrodka Sportu (Ośrodki Przygotowań Olimpijskich), jako główne zaplecze szkoleniowo-treningowe dla kadry narodowej;
  • baza sportowa polskich związków sportowych, służąca realizacji programu centralnego szkolenia sportowego oraz organizacji imprez sportowych rangi mistrzowskiej;
  • infrastruktura sportowa szkół mistrzostwa sportowego w zakresie obiektów zgodnych z profilem sportowym szkoły oraz innych obiektów sportowych, niezbędnych dla prowadzonego szkolenia;
  • infrastruktura sportowa akademii wychowania fizycznego w zakresie obiektów specjalistycznych umożliwiających szkolenie zawodników oraz przygotowanie kadry instruktorsko-trenerskiej;
  • zadania inwestycyjne Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego;
  • inne obiekty infrastruktury sportowej ważne dla rozwoju bazy sportu wyczynowego, w szczególności realizowane w dużych aglomeracjach miejskich, umożliwiające zawodnikom równoległe prowadzenie szkolenia sportowego i edukacji lub pracy.

O dofinansowanie zadań inwestycyjnych mogą się ubiegać:

  • jednostki sektora finansów publicznych określone w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność w dziedzinie kultury fizycznej;
  • stowarzyszenia, fundacje i inne posiadające osobowość prawną podmioty, powstałe najpóźniej w dniu 31 grudnia 2015 r. (w szczególnie uzasadnionych przypadkach Minister może wyrazić zgodę na odstąpienie od tego wymogu), prowadzące działalność w zakresie kultury fizycznej, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników;
  • spółki prawa handlowego posiadające osobowość prawną, utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego.

Na realizację Programu w 2019 roku przeznaczono 20 mln zł. Dofinansowanie może wynieść do 50%, 70% lub 99% wydatków kwalifikowanych.

Wykaz % dofinansowania znajduje się w Decyzji nr.15 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia „Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu - edycja 2018”.

Wnioski inwestycyjne należy złożyć do dnia 5 kwietnia 2019 roku.

Warunkiem uzyskania dofinansowania w ramach Programu jest zakwalifikowanie zadania do Planu Rocznego i akceptacja przez Ministra złożonego do Ministerstwa wniosku inwestycyjnego.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: www.bip.msit.gov.pl

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas