twitter instagram YouTube

2015-04-07
Program pomocy wybitnie uzdolnionym uczniom

Minister Edukacji Narodowej ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Program pomocy wybitnie uzdolnionym uczniom”. Termin składania ofert: 27 kwietnia 2015 r.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych ofert na realizację ogólnopolskich lub ponadregionalnych programów pomocy wybitnie uzdolnionym uczniom. Programy te mogą dotyczyć jednego lub więcej uzdolnień spośród wymienionych poniżej:

1) w programie uczestniczyć mogą uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, z terenu Polski, z następującymi uzdolnieniami:

a) akademickimi, tj. w uczeniu się przedmiotów szkolnych odpowiadających gałęziom wiedzy,

b) artystycznymi,

c) technicznymi;

d) sportowymi i motorycznymi,

e) społecznymi, wykazującymi talent przywódczy lub umiejętności skutecznego rozwiązywania sytuacji społecznych;

2) preferowane będą projekty:

a) zawierające działania skierowane na rozwój co najmniej 2 uzdolnień wymienionych w pkt 1,

b) przewidujące współpracę ze szkołami wyższymi, lub instytucjami naukowymi lub artystycznymi,

c) uwzględniające, obok indywidualnej pracy z uczniem, prace uczniów w zespole,

d) składane przez podmioty posiadające udokumentowane doświadczenie w realizacji zadań na rzecz ucznia zdolnego lub/i udokumentowaną współpracę ze środowiskiem naukowym lub artystycznym na rzecz ucznia zdolnego,

e) uwzględniające innowacyjność i kreatywność działań oraz ich trwałość,

f) uwzględniające fazy działań umożliwiających ich kontynuację i powtarzalność,

g) uwzględniające równy dostęp uczniów ze wszystkich województw z zachowaniem w szczególności zasady równości płci i miejsca zamieszkania (wieś i miasta do 5 000 mieszkańców/miasta powyżej 5 000 mieszkańców),

h) przewidujące włączenie do udziału w programie uczniów niepełnosprawnych;

 

3) oferta musi:

a) zawierać opis sposobu rekrutacji uczestników programu,

b) zakładać nieodpłatną realizację zajęć edukacyjnych (spotkań, warsztatów, obozów naukowych, zajęć na uczelniach itp.),

c) zapewnić uczestnikom programu nieodpłatny udział w koncertach, wystawach, zajęciach na uczelni, obozach naukowych, wyjazdach edukacyjnych itp.,

d) zapewnić uczestnikom programu nieodpłatny udział w spotkaniach młodzieży wybitnie uzdolnionej za granicą,

e) zapewnić nieodpłatną pomoc w wyjazdach na konkursy, w tym na konkursy międzynarodowe.

Oferta nie może przewidywać przyznawania pomocy materialnej w postaci stypendiów.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Oferty realizacji zadania mogą składać organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy tj. .

1)    osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

2)    stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

3)    spółdzielnie socjalne;

4)    spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Na realizację zadania przeznacza się środki publiczne w wysokości 600 000 zł.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Termin składania ofert: 27 kwietnia 2015 r.

Miejsce składania ofert:

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Al. J. Ch. Szucha 25

00-918 Warszawa

DODATKOWE INFORMACJE:

1. Uprawniony podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Formularz oferty należy wypełnić elektronicznie. Formularz oferty zamieszczony jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem www.bip.men.gov.pl.

3. Formularz oferty należy wysłać za pośrednictwem łącza internetowego do bazy danych Ministerstwa Edukacji Narodowej, a następnie wydrukować.

4. Wydrukowany i podpisany formularz oferty należy przesłać wraz z wymaganymi załącznikami.

5. Wersja elektroniczna i papierowa muszą być identyczne.

6. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.

 - na stronie internetowej: http://bip.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2271%3Aogoszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-na-wsparcie-realizacji-zadania-publicznego-pt-program-pomocy-wybitnie-uzdolnionym-uczniom--dewzp262122015&catid=94%3Azadania-publiczne-2015&Itemid=124

Kontakt: Bartłomiej Radecki, bartlomiej.radecki@men.gov.pl (22) 3474 843, Departament Ekonomiczny

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas