twitter instagram YouTube

2014-03-24
Promocja aktywności fizycznej i rozwoju sportu

Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie - ze środków pochodzących z budżetu państwa - zadań z zakresu promocji aktywności fizycznej i rozwoju sportu. Oferty konkursowe należy składać do dnia 11 kwietnia 2014 r.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

 W ramach Konkursu rozpatrywane będą oferty dotyczące dofinansowania projektów w nast. obszarach „sportu dla wszystkich”, w tym sportu dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych:

1. Dofinansowanie zadań z zakresu promocji aktywności fizycznej i sportu dla wszystkich, realizowanych przez fundacje działające w obszarze kultury fizycznej

2. Promocja aktywności fizycznej i sportu dla wszystkich, w tym sportu dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych

Priorytetowo traktowane będą oferty dotyczące:

Przedsięwzięć z zakresu promocji sportu dla wszystkich o zasięgu ogólnopolskim, realizowanych w formie programów, kampanii, akcji, konferencji, szkoleń, wydawnictw metodyczno-szkoleniowych i innych publikacji, imprez promocyjnych i popularyzatorskich, itp. o szerokim zasięgu i znaczeniu społecznym, które mają na celu m.in.:

a) promowanie i wspieranie inicjatyw pobudzających aktywność fizyczną wszystkich środowisk i grup społecznych, w tym dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych;

b) promowanie i wspieranie inicjatyw służących rozwijaniu aktywności fizycznej osób starszych, solidarności międzypokoleniowej i włączeniu społecznemu poprzez sport;

c) promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości sportu;

d) inicjowanie i realizowanie kampanii społecznych na rzecz kształtowania poprzez sport potrzeby systematycznej aktywności fizycznej oraz zachowań i nawyków aktywnego stylu życia w społeczeństwie;

e) promowanie wolontariatu sportowego oraz rozwijanie poprzez sport aktywnej postawy obywatelskiej;

f) angażowanie i integrowanie środków finansowych jednostek samorządu terytorialnego, funduszy UE i środków innych podmiotów dla promowania sportu dla wszystkich;

g) realizację projektów, których przygotowanie organizacyjne i zaplanowany budżet, pozwala na przeprowadzenie zamierzeń także bez dotacji uzyskanej w niniejszym konkursie.       

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

 O przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane dla prowadzenia działalności w zakresie upowszechniania aktywności fizycznej i sportu – wymagany odpowiedni zapis w statucie, a w szczególności podmioty o zasięgu ogólnopolskim     

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu promocji aktywności fizycznej i rozwoju sportu dla wszystkich, zaplanowano kwotę w łącznej wysokości: 3 049 000,- PLN.

Składane oferty muszą przewidywać w realizacji planowanego zadania udział finansowych środków własnych lub środków finansowych pochodzących z innych źródeł w wysokości co najmniej 20 % całości kosztów realizacji zadania.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Oferty konkursowe należy składać do dnia 11 kwietnia 2014 r.;

DODATKOWE INFORMACJE:

- na stronie internetowej: http://www.msport.gov.pl/dofinansowanie-zadan-w-ramach-dotacji-budzetowej/konkurs-16

Wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzony wyłącznie na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wypełniony formularz należy przesłać drogą elektroniczną. Jednocześnie po wypełnieniu elektronicznego formularza wniosku wraz z załącznikami należy go wydrukować, podpisać, opieczętować i wysłać pocztą lub przekazać osobiście na

Adres: Ministerstwo Sportu i Turystyki,

Departament Sportu dla Wszystkich,

00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14

z dopiskiem na kopercie: „Sport dla Wszystkich – konkurs ofert ‘2014".

Działanie 8.1.2.1 „Współpraca z podmiotami realizującymi zadania z zakresu promocji aktywności fizycznej i rozwoju sportu” jest działaniem nowym, wprowadzonym do budżetu zadaniowego w 2014 roku.

Działania w w/w zakresie nie było realizowane w 2012 i w 2013 roku.

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas