twitter instagram YouTube

2017-01-25
Promocja czytelnictwa - dotacje z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił „Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2017 z zakresu literatury i promocji czytelnictwa”. W ramach programu można pozyskać dofinansowanie na działalność związaną z promocją czytelnictwa. Nabór wniosków odbędzie się o ile środki finansowe w danym programie nie zostały wyczerpanie w I naborze

Celem Konkursu jest wspieranie wartościowych form promowania czytelnictwa w Polsce. Ważnym aspektem jest utrwalanie tożsamości kulturowej i narodowej poprzez odniesienie się do kontekstu rocznic, jubileuszy czy wydarzeń historycznych ważnych dla polskiej kultury. Projekty istotne dla realizacji celów programu powinny wyróżniać się oryginalną, spójną koncepcją, która umiejętnie wpisuje najciekawsze zjawiska literackie w możliwie szeroki kontekst kultury współczesnej oraz realizuje zamysły popularyzatorskie w oparciu o wiedzę na temat przemian w mentalności, wrażliwości i potrzebach współczesnych odbiorców. Inne ważne dla programu projekty, to te, których realizatorzy wykorzystują nowoczesne technologie i nowe media – jako najbardziej efektywne środki współczesnej komunikacji, a także działania na rzecz włączenia grupy docelowej w przygotowane działań, np. przez projekty edukacyjne poprzedzające zadania i inne formy aktywizacji.

Na co można uzyskać dofinansowanie:

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie następujących zadań:

  • Kampanie społeczne, edukacyjne i promocyjne,
  • Festiwale literackie,
  • Wydarzenia literackie i promocja nowości wydawniczych,
  • Cykliczne audycje telewizyjne (minimum 3 odcinki),
  • Cykliczne audycje radiowe i internetowe.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie w ramach Pragramu:

Wnioski mogą składać następujące podmioty:

  • samorządowe instytucje kultury - z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego,
  • organizacje pozarządowe,
  • podmioty prowadzące działalność gospodarczą

Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 5 750 000 zł.

Termin składania wniosków. (Nabór wniosków odbędzie się o ile środki finansowe w danym programie nie zostały wyczerpanie w I naborze).

Wnioski należy składać do dnia 31 marca 2017 r. Dla prawidłowego złożenia wniosku obowiązkowe jest posiadanie konta w Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta (EBOI), dostępnym pod adresem https://esp.mkidn.gov.pl/.

Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest dostarczenie w 1 egzemplarzu podpisanego przez osoby upoważnione Potwierdzenia złożenia wniosku w terminie określonym w § 4 ust.1. na adres:

Instytut Książki,
ul. Zygmunta Wróblewskiego 6,
31-148 Kraków ,

z dopiskiem na kopercie: wniosek do programu „Promocja czytelnictwa”.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas