twitter instagram YouTube

2019-03-27
Przeciwdziałania Narkomanii - dotacje

Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii ogłosił konkurs wniosków na realizację w 2019 r. zadań ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych w ramach Narodowego Programu Zdrowia z zakresu Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.Termin składania wniosków upływa w dniu 9 kwietnia 2019 roku.

Konkurs został ogłoszony w ramach celu operacyjnego nr2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi i obejmuje następujące zadania:

Nazwa zadania konkursowego:

  • Zjawisko przepisywania i używania leków opioidowych.
  • Zjawisko używania kannabinoidów w celach medycznych
  • Kurs Grupy Pompidou z zakresu polityk narkotykowych.

Wnioskodawcami w konkursie mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. 2015 poz. 1916 z późn. zm.), to jest podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873, z późn. zm.).

Łączna kwota przeznaczona na realizację zadań w 2019 roku wynosi 552 023,72 zł.

Maksymalny poziom finansowania zadania ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych wynosi 95 %.

Wymagany minimalny 5% wkład własny wnioskodawcy może stanowić:

Wkład finansowy, tj. środki finansowe własne lub środki finansowe pochodzące z innych źródeł, w tym środki finansowe z innych źródeł publicznych.
Wkład osobowy, tj. praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy.

Termin składania wniosków upływa w dniu 9 kwietnia 2019 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: www.kbpn.gov.pl

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas