twitter instagram YouTube

2021-11-30
Przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym

Przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym

Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii ogłosił konkurs wniosków na realizację w latach 2022-2023 zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pod nazwą „Przeprowadzenie ewaluacji pilotażowego programu oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin”. – 13 grudnia 2021 r.

FUNDATOR: Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

CEL KONKURSU:
1. Ocena efektywności różnych programów oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin.
2. Ocena sposobu organizacji opieki nad dziećmi i młodzieżą problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin w ramach różnych modeli oddziaływań terapeutycznych.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
Dofinansowanie przeznaczane będzie przede wszystkim na realizację działań merytorycznych. Wnioskowanie  o dofinansowanie kosztów rzeczowych i administracyjnych przekraczających łącznie 25% wnioskowanego dofinansowania wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wnioski zawierające wyłącznie koszty obsługi realizacji zadania (koszty administracyjne lub koszty rzeczowe) będą podlegały odrzuceniu, jako niezgodne z przedmiotem konkursu  i niespełniające wymogów realizacji zadania. 

Dofinansowanie nie będzie udzielane na: zakup środków trwałych, cele inwestycyjne oraz remonty i modernizacje  (w tym na zakup wyposażenia lokalu, komputerów itp.) z wyłączeniem działań służących spełnieniu wymagań mających na celu zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami dostępności w zakresie realizowanego zadania. Wnioskowanie o uzyskanie dofinansowania na powyższe działania może skutkować obniżeniem oceny wniosku, a w konsekwencji jego oddaleniem. 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
Wnioskodawcami w konkursie mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r.  o zdrowiu publicznym, to jest podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, które spełniają dodatkowo wymagania dla wnioskodawców określone przy poszczególnych zadaniach. Wnioskodawcy mogą ubiegać się wspólnie o dofinansowanie realizacji zadania, jednak w takiej sytuacji wszyscy wnioskodawcy spełniać muszą wymagania określone powyżej oraz łącznie wymagania określone przy opisie zadania konkursowego. Wnioskodawcy ubiegający się wspólnie  o dofinansowanie realizacji zadania składają jeden wniosek.

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Łączny budżet 300 tys. PLN, wysokość dotacji nieznana

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 13 grudnia 2021 r.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: lata 2022-2023, Termin rozpoczęcia realizacji nie może być planowany przed 3 stycznia  2022 roku.  

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE:
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=12200638

KONTAKT:
Pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres: hazard@kbpn.gov.pl

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas