twitter instagram YouTube

2014-02-14
Przemiany w Regionie

Trwa nabór wniosków do konkursy grantowego Programu "Przemiany w Regionie" - RITA. Termin składania wniosków do 14 marca (godz. 16.00). Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem konkursu i generatorem wniosków.

Program „Przemiany w Regionie” - RITA jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW), realizowanym przez Fundację Edukacja dla Demokracji (FED). Celem Programu jest wsparcie demokratycznych i systemowych przemian w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej, poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem w tym zakresie, oraz udział w kształtowaniu nowych liderów i elit zdolnych do działania na rzecz demokracji, gospodarki rynkowej oraz społeczeństwa obywatelskiego.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie najlepszych projektów realizowanych wspólnie przez partnerów z Polski oraz z co najmniej jednego z krajów objętych Programem. Projekty powinny przyczyniać się do przemian demokratycznych i systemowych w krajach objętych Programem i poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem transformacji dotyczyć następujących sfer: problemy społeczne, socjalne;  edukacja i wychowanie; rozwój przedsiębiorczości; dziedzictwo kulturowe; rozwój i wsparcie trzeciego sektora; rozwój i wsparcie samorządu lokalnego; rozwój niezależnych i nowoczesnych mediów.

Program obejmuje następujące kraje: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Ukraina, Tadżykistan

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Dofinansowanie ze środków Programu mogą uzyskać zarejestrowane w Polsce stowarzyszenia, fundacje oraz organizacje powołane na podstawie umów państwo-kościół i może ono dotyczyć wyłącznie współpracy z podmiotami i osobami z w/w krajów.

W każdym wniosku składanym w otwartym konkursie grantowym obowiązkowy jest udział co najmniej jednego partnera z krajów objętych Programem. Partnerami mogą być organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, szkoły, uczelnie i wszelkie inne podmioty posiadające osobowość prawną. W wyjątkowych przypadkach (w szczególności dot. to państw nierespektujących wolności stowarzyszeń) partnerem może być grupa nieformalna.

Współpraca z partnerem powinna obejmować planowanie, administrowanie projektem, ewaluację oraz aktywne współdziałanie w realizacji projektu.

Dodatkowo, jeśli ma to uzasadnienie merytoryczne, partnerami mogą być organizacje lub instytucje z Polski lub innych krajów nieobjętych Programem RITA.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Wysokość dofinansowania jednego projektu maksymalnie do 40.000 zł.

Minimalny wkład własny: 20% całej wartości projektu (w postaci wkładu finansowego, rzeczowego lub osobowego).

W edycji konkursu zostanie rozdysponowana kwota około 660 000 PLN.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Termin składania wniosków upływa 14 marca 2014 r. (dla projektów realizowanych w okresie od 1 czerwca 2014 r.  do 31 marca 2015 r.)

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 31 marca 2014 r. 

DODATKOWE INFORMACJE:

Szczegóły dotyczące warunków ubiegania się o dotacje znajdują się w Regulaminie konkursu oraz w Załączniku nr 1 do Regulaminu (wytyczne dot. kosztów kwalifikowanych). Wnioski należy składać wyłącznie poprzez generator (nie wymagamy wersji papierowych).

Dodatkowych informacji o konkursie udziela Ewa Sobiesak, Koordynatorka Programu:

  • pod adresem e-mailowym: rita@edudemo.org.pl
  • pod numerem telefonu 601 458 411 w dni robocze w godz. 10:00-17:00.

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas