twitter instagram YouTube

2018-11-08
Razem możemy więcej

Razem możemy więcej

Fundacja DOZ „Dbam o Zdrowie” organizuje program Razem możemy więcej. Nabór wniosków trwa do 31 stycznia 2019 r.

 

O PROGRAMIE:

Organizatorem programu jest Fundacja DOZ „Dbam o Zdrowie”. Wysokość grantu wynosi 50%. Kolejne 50% stanowi wkład własny. Konkurs jest organizowany cyklicznie od 2012 roku.

CEL KONKURSU:
– zmniejszenie bariery w dostępie do leków oraz niwelowanie nierówności społecznych,
– propagowanie idei otwartości, wymiany wiedzy i doświadczeń organizacji pozarządowych między sobą,
– podejmowanie współpracy organizacji pozarządowych z innymi podmiotami w celu optymalnego rozwiązywania problemów społecznych.
Realizowany projekt powinien:
– być skierowany do grup osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: przewlekle lub ciężko chorych (niepełnosprawnych, samotnych, starszych, bezdomnych, bezrobotnych, dzieci) znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, których nie stać na zakup niezbędnych do kontynuowania leczenia leków oraz wyrobów medycznych,
– wspierać lub inicjować działania mające na celu niwelowanie barier w dostępie beneficjentów końcowych do leków oraz wyrobów medycznych w sposób profesjonalny i efektywny,
– prezentować umiejętność szczegółowego diagnozowania potrzeb i zasobów osobowych grupy beneficjentów końcowych oraz skutecznych metod dotarcia z pomocą w zakupie leków oraz wyrobów medycznych do wytypowanych grup beneficjentów końcowych,
– zakładać realne rezultaty proponowanych działań.
Jedna organizacja może otrzymać dofinansowanie na jeden projekt.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Projekty, które uświadamiają problem społeczny, jakim jest nie wykupowanie leków przez osoby chore i w ramach których podejmuje się realne działania zmierzające do niwelowania barier w dostępie do leków w Polsce.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

1. Organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia).
2. Instytucje kościelne jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego w sferze pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz działalności charytatywnej.

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

maks. 100.000 zł, do 50% wartości projektu.

 TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

31 stycznia 2019 r.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

DODATKOWE INFORMACJE:

http://fundacja.doz.pl/lista-aktualnosci/vii-konkurs-grantowy-razem-mozemy-wiecej/

KONTAKT:

http://fundacja.doz.pl/kontakt/

ŹRÓDŁO:

https://granty.pl/6496/

Opublikował: lkostrowska@leszno.pl
Napisz do nas