twitter instagram YouTube

2018-12-10
ASOS 2019

ASOS 2019

Ruszyła najnowsza edycja programu ASOS. Budżet tegorocznego naboru wynosi 40 milionów złotych.

 

CEL KONKURSU:

Celem Programu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się oraz zagospodarowanie potencjału osób starszych poprzez aktywność społeczną tych osób. Program pozwoli na zwiększenie aktywności osób po 60 roku życia przez edukację i uczenie się przez całe życie oraz działania na rzecz solidarności i integracji wewnątrz - i międzypokoleniowej.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

1)      zwiększenie różnorodności i poprawa jakości oferty edukacyjnej dla osób starszych;

2)      tworzenie warunków dla integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej osób starszych przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury społecznej oraz potencjału intelektualnego seniorów;

3)      rozwój zróżnicowanych form aktywności społecznej, w tym upowszechnianie wolontariatu, partycypacji w procesach decyzyjnych, w życiu społecznym, udział osób starszych w kształtowaniu polityki publicznej;

4)      zwiększenie dostępności, podniesienie jakości usług społecznych oraz wspierania działań na rzecz samopomocy i samoorganizacji;

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

Wnioski o dotacje w ramach programu mogą składać m.in.: organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje), instytucje kościelne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego a wszystkie dofinansowane projekty muszą koncentrować się wokół tworzenia oferty aktywności społecznej uwzględniającej potencjał osób w wieku powyżej 60 lat.

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

Projekty realizowane w ramach programu mogą być współfinansowane kwotą od 20.000 do 200.000 zł, przy 90% udziale dotacji w ogólnych kosztach kwalifikowalnych projektu. Wkład własny w wysokości co najmniej 10% może zostać wniesiony w formie wkładu finansowego lub osobowego.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Termin składania wniosków upływa 21 grudnia 2018 r.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

Zadania będą realizowane na podstawie umów jednorocznych w terminie:

 od dnia 1 marca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

DODATKOWE INFORMACJE:

(022) 661 18 76, w godzinach 9:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku.

KONTAKT:

Szczegółowe informacje na temat Programu ASOS będzie można uzyskać w terminie od 30 listopada br. do 21 grudnia br. pod numerem telefonu (022) 661 18 76, w godzinach
9:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku.

ŹRÓDŁO:

www.gov.pl
 

 

Opublikował: lkostrowska@leszno.pl
Napisz do nas