twitter instagram YouTube

2014-02-13
Ruszył konkurs FIO 2014

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza m.in. stowarzyszenia oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, wspólnoty mieszkaniowe do składania wniosków w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO). Realizacja programu ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych. Ofert należy składać do 7 marca 2014 r.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

1. Finansowane będą wyłącznie projekty mieszczące się w ramach statutowej działalności nieodpłatnej lub odpłatnej pożytku publicznego.
2. Rodzaje zadań objętych dofinansowaniem.

Uprawione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach jednego z czterech Priorytetów:

  1. Małe inicjatywy;
  2. Aktywne społeczeństwo;
  3. Aktywni obywatele;
  4. Silne organizacje pozarządowe;

oraz komponentów wyodrębnionych w ramach tych Priorytetów.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  

- organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie- podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

Uprawniony podmiot może złożyć 1 ofertę w ramach ogłoszonego konkursu. Jednakże w ramach jednej osobowości prawnej oddziały terenowe mogą złożyć maksymalnie 4 oferty. Konkurs obejmuje nabór ofert na cztery Priorytety. 

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Wysokość środków na finansowanie P FIO w roku 2014 wynosi 60 000 000,00 zł, w tym 57 600 000,00 zł przeznaczono na dotacje, zaś 2 400 000,00 zł przeznaczono na obsługę techniczną.

Maksymalny czas realizacji projektu:

- dla tzw. projektów „jednorocznych”: od 1 czerwca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

- dla tzw. projektów „dwuletnich”: od 1 czerwca 2014 r. do 30 listopada 2015 r.

- dla projektów „trzyletnich”: od 1 czerwca 2014 r. do 30 listopada 2016 r.

- dla projektów w priorytecie 1: od 1 czerwca 2014 r. do 30 listopada 2016 r.

- w Komponencie Wsparcia Działań Rzeczniczych i Strażniczych realizowane są jedynie projekty „dwuletnie”: od 1 czerwca 2014 r. do 30 listopada 2016 r.

- w Komponencie Działań Systemowych realizowane są jedynie projekty „dwuletnie”: od 1 czerwca 2014 r. do 31 grudnia 2015 r.


WYSOKOŚĆ WNIOSKOWANEJ DOTACJI:

- dla projektów „jednorocznych”: od 10 tys. zł. do 100 tys. zł

- dla projektów „dwuletnich”: od 20 tys. zł. do 200 tys. zł (minimalna dotacja w danym roku nie mniej niż 10 tys. zł).

- dla projektów „trzyletnich”: od 30 tys. zł. do 300 tys. zł (minimalna dotacja w danym roku nie mniej niż 10 tys. zł).

- dla projektów w priorytecie 1: wysokość wnioskowanej dotacji na cały okres realizacji projektu uzależniona jest od liczby mieszkańców w województwie: do 3 mln. zł.

- dla projektów w Komponencie Wsparcia Działań Rzeczniczych i Strażniczych: do 1,5 mln. zł (w równych częściach po 500 tys. zł rocznie). Dofinansowana zostanie 1 oferta.

- dla projektów w Komponencie Działań Systemowych: do 500 tys. zł (w równych częściach po 250 tys. zł rocznie). Dofinansowane zostaną 3 oferty.

WYMAGANY WKŁAD WŁASNY:

Wartość dotacji

Środki własne

10 tys. zł do 40 tys. zł włącznie

Co najmniej 10% wartości dotacji środki własne niefinansowe lub finansowe

ponad 40 tys. zł do 300 tys. zł włącznie

Co najmniej 10% wartości dotacji środki własne niefinansowe lub finansowe, w tym nie mniej niż 5% wartości dotacji wkład finansowy

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski należy składać  do 07 marca 2014 r.

SKŁADANIE OFERT:

W konkursie ogłoszonym w ramach P FIO oferty należy składać w dwóch formach:

- złożenie oferty w wersji elektronicznej przez Generator Ofert FIO

- wysłanie lub dostarczenie oferty w wersji papierowej lub złożenie oferty za pomocą profilu zaufanego ePUAP, zgodnie z instrukcją zawartą w Regulaminie Konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2014 r.

Do wersji papierowej (lub złożonej przez ePUAP) należy załączyć wymagane załączniki. Generator ofert jest dostępny na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl. Ofertę należy wypełnić w języku polskim i przesłać do dnia 07 marca 2014 r. do godz.16:15.

Jeden podpisany egzemplarz oferty wraz z wymaganymi załącznikami (oferta powinna zostać trwale połączona z załącznikami) należy wysłać pocztą do dnia 07 marca 2014 r. na podany poniżej adres Departamentu Pożytku Publicznego (decyduje data stempla pocztowego), złożyć osobiście, za potwierdzeniem odbioru (w zapieczętowanej kopercie) w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej lub złożyć ofertę za pomocą profilu zaufanego ePUAP w wymaganym terminie. 

Departament Pożytku Publicznego

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

ul. Nowogrodzka 1/3/5

00-513 Warszawa

z dopiskiem: FIO 2014. 

Portal ePUAP jest dostępny pod adresem http://epuap.gov.pl

DODATKOWE INFORMACJE:

Szczegółowe informacje na temat P FIO można uzyskać pod numerem telefonu (022) 693 49 70, w godz. 09:00-15:00 od poniedziałku do piątku lub na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

FIO 2014

Zestawienie uwag z konsultacji Regulaminu Konkursu FIO w 2014 r.

Dokumenty do pobrania.

Ogłoszenie konkursu FIO

Infolinia w okresie naboru ofert

Generator Ofert

Instrukcja wypełniania oferty

Wzór oferty

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas