twitter instagram YouTube

2020-05-06
Ruszył konkurs na projekty sektorowe

Ruszył konkurs na projekty sektorowe

Uruchomiony został konkurs dotacyjny na projekty sektorowe. Wnioski wstępne przesyłać można od 6 maja (od godz. 12.00 w południe) do 30 czerwca (do godz. 12.00 w południe). Za konkurs odpowiada Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Dotacje można otrzymać na pięć typów działań:

  • świadczenie usług i organizowanie innych aktywności wspierających rozwój instytucjonalny organizacji społecznych i ruchów obywatelskich,
  • monitoring prawa,
  • rzecznictwo praw i interesów,
  • zwiększanie świadomości społecznej na temat roli i znaczenia sektora obywatelskiego oraz potrzeby włączania się w jego wspieranie,
  • badania, analizy, opinie i ekspertyzy.

Działania nie mogą skupiać się na poprawie sytuacji pojedynczych podmiotów czy wąsko określonych grup interesów, a korzyści realizowanych projektów powinny być dostępne dla możliwie szerokich środowisk sektora obywatelskiego. O dotacje mogą się starać m.in. fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne i koła gospodyń wiejskich. Budżet konkursu wynosi 5 mln euro.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

Wsparcie mogą otrzymać organizacje prowadzące działania na rzecz rozwoju sektora organizacji społecznych i ruchów obywatelskich na poziomie ogólnopolskim, w poszczególnych regionach lub branżach. 

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

W konkursie można ubiegać się o dotacje na następujących warunkach:

  • minimalna kwota dotacji: 25 000 euro,
  • maksymalna kwota dotacji: 125 000 euro.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

  • wnioski wstępne: od 6 maja od godz. 12.00 do 30 czerwca 2020 do godziny 12.00 w południe,
  • wnioski pełne: od 27 sierpnia od godz. 12.00 w południe do 26 października 2020 do godziny 12.00 w południe.

CZAS REALIZACJI ZADANIA:

Czas realizacji: od 12 do 36 miesięcy.

DODATKOWE INFORMACJE:

Wymagany wkład własny – 10% całkowitych projektu oraz kosztów dotyczących rozwoju instytucjonalnego; z czego przynajmniej połowa musi być wniesiona w formie finansowej.

10 czerwca br. został zniesiony wkład własny.

Wnioski można składać w Internetowym Systemie Wniosków.

KONTAKT:

Pełny tekst „Zaproszenia do składania wniosków”, „Podręcznik dla Wnioskodawców i Grantobiorców” oraz wszystkie niezbędne dokumenty konkursowe znajdują się w zakładce dla Wnioskodawców/konkurs na projekty sektorowe.

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas