twitter instagram YouTube

2015-08-05
Skuteczna pomoc społeczna – dotacje POWER

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), ogłosił konkurs nr POWER.02.05.00-IP.03-00-001/15 na realizację projektów w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER – Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna PO WER 2014-2020. Termin składania wniosków do dnia 21.08.2015 r.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Otrzymać można dofinansowanie na projekty mające na celu przeprowadzenie działań edukacyjnych – szkoleń  na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej obejmujące specjalizację I i II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego.

Założono dwa typy projektów:

-działania edukacyjne na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej obejmujące specjalizację I stopnia w zawodzie pracownika socjalnego,

 -działania edukacyjne na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej obejmujące specjalizację II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego.

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

Wnioskodawcą może być instytucja, która uzyskała zgodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie szkoleń z zakresu I i/lub II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny oraz zapisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Wnioskodawca powinien być ujęty w Wykazie podmiotów, które uzyskały zgodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie szkoleń z zakresu specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, publikowanym na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Alokacja na konkurs nr POWER.02.05.00-IP.03-00-001/15 wynosi: 15,5 mln zł.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 11.08.2015 r. do dnia 21.08.2015 r.

DODATKOWE INFORMACJE:

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego wysyłając pytanie na adres mailowy: specjalizacja@kapitalludzki.gov.pl  lub telefonicznie pod numerami: 22 461 63 21, 22 461 63 53 oraz na stronie: http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/fundusze-europejskie/art,7305,konkurs-w-ramach-dzialania-2-5-po-wer.html

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas