twitter instagram YouTube

2018-01-04
Sport wszystkich dzieci - Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe.

Minister Sportu i Turystyki ogłosił program „Sport Wszystkich Dzieci” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.

Głównymi celami programu są:
1) Upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
2) Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej.
3) Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia.
4) Dokonanie zmiany modelu zachowań społecznych wobec aktywności fizycznej.

Poprzez udział w różnorodnych zadaniach o charakterze sportowym bezpośredni beneficjenci i adresaci programu będą mieli szereg możliwości nabycia umiejętności społecznych i interpersonalnych, co niewątpliwie może wpływać także na zwiększenie efektywności przyswajania innych przedmiotów stanowiących edukacyjną podstawę programową.

ZADANIA OBJĘTE DOFINANSOWANIEM:
1. Projekt „Lokalny Animator Sportu”
2. Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży.
3. Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe.

WNIOSKODAWCY UPRAWNIENI DO UZYSKANIA DOFINANSOWANIA
Program skierowany jest do podmiotów – osób prawnych niebędących jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, niedziałających w celu osiągnięcia zysku.

Jednocześnie przy spełnieniu powyżej wskazanych warunków o przyznanie dofinansowania w ramach realizacji zadań, o których mowa w dziale III mogą ubiegać się:
1) zadanie Projekt „Lokalny Animator Sportu” adresowane jest do podmiotów, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej, realizują zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
2) zadanie „Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży” adresowane jest do podmiotów, które w ramach swojej podstawowej działalności
statutowej realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, w szczególności do polskich związków sportowych, podmiotów ponadregionalnych
i ogólnopolskich,
3) zadanie „Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe” może być realizowane przez polskie związki sportowe oraz Polski Komitet Olimpijski.

Wnioski o dofinansowanie na realizację zadań należy nadsyłać odpowiednio:
a) dla zadania nr 1 - Projekt „Lokalny Animator Sportu” – do dnia 5 stycznia 2018 r.,
b) dla zadania nr 2 - Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży – do dnia 22 stycznia 2018 r.
c) dla zadania nr 3 - Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe – do dnia 22 stycznia 2018 r.

 

Szczegóły na stronie:

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2017-rok/2186,Ogloszenie-programu-Sport-Wszystkich-Dzieci-w-ramach-rozwijania-sportu-poprzez-w.html

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas