twitter instagram YouTube

2015-02-12
Startuje program Maluch 2015 - dofinansowanie żłobków, klubów dziecięcych i opiekunów

Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”. Na Program przeznaczono w 2015 roku kwotę 151 000 000 zł.

CEL PROGRAMU:

Celem Programu jest realizacja polityki rodzinnej rządu odnoszącej się do wspierania rodziny w działaniach opiekuńczych nad małymi dziećmi poprzez:

- stworzenie warunków dla rozwoju zróżnicowanych instytucji opiekuńczo-edukacyjnych dla dzieci w wieku do lat 3 (w wyjątkowych przypadkach do lat 4),

- poprawę standardów funkcjonowania instytucji opieki nad małymi dziećmi,

- umożliwienie rodzicom i opiekunom dzieci, w tym studentom, doktorantom oraz osobom zatrudnionym przez uczelnię lub osobom wykonującym zadania na rzecz uczelni na podstawie umów cywilno-prawnych,  podjęcie aktywności zawodowej,

- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu instytucji opiekuńczo - edukacyjnych dla małych dzieci, zgodnie z potrzebami lokalnej społeczności,

- zapewnienie dzieciom w wieku do lat 3 miejsc w instytucji opieki do czasu osiągnięcia poziomu rozwoju i umiejętności niezbędnych do edukacji przedszkolnej.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Program „MALUCH” realizowany jest w 2015 r. w jednej edycji złożonej z 4 modułów, w których są dofinansowywane, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów:

Moduł 1 (dla gmin) - utworzenie w 2015 r. nowych miejsc w instytucjach opieki  nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz zapewnienie ich funkcjonowania.

Na moduł 1 przeznacza się 60 mln zł – z możliwością zwiększenia w przypadku niewykorzystania środków w pozostałych modułach.

Moduł 2 (dla gmin): zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy do dnia 31 grudnia 2014 r. z udziałem programu „MALUCH”.

Na moduł 2 przeznacza się 30 mln zł – z możliwością zwiększenia w przypadku niewykorzystania środków w pozostałych modułach;

Moduł 3 (dla podmiotów niegminnych): zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 działających na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Na moduł 3 przeznacza się 50 mln zł – z możliwością zwiększenia w przypadku niewykorzystania środków w pozostałych modułach;

Moduł 4 - „MALUCH na uczelni”(dla uczelni i współpracujących z uczelniami podmiotów): utworzenie w 2015 r. nowych miejsc w instytucjach opieki oraz zapewnienie funkcjonowania nowych i już istniejących miejsc opieki nad dziećmi studentów, doktorantów oraz osób zatrudnionych przez uczelnię lub wykonujących zadania na rzecz uczelni na podstawie umów cywilno-prawnych.

Na moduł 4 przeznacza się 11 mln zł – z możliwością zwiększenia w przypadku niewykorzystania środków w pozostałych modułach.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

O dofinansowywanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, mogą ubiegać się wszystkie podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.:  

- jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, w których istnieje potrzeba utrzymania i rozwoju instytucji opieki nad małymi dziećmi, ze względu na niezaspokojone potrzeby społeczności lokalnych (do gmin adresowany jest moduł 1 i moduł 2 Programu);

- podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić w 2015 r. instytucje opieki nad małymi dziećmi, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (moduł 3 Programu), tj.:

a)  osoby fizyczne,

b)  osoby prawne i jednostki organizacyjne  nieposiadające osobowości prawnej;

- uczelni i współpracujących z nimi podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić instytucje opieki nad małymi dziećmi na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, (moduł 4 Programu - „MALUCH na uczelni”).

Za współpracujące z uczelniami podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić instytucje opieki nad małymi dziećmi na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, uznaje się podmioty, które  mają z uczelnią zawartą umowę (porozumienie) w sprawie prowadzenia instytucji opieki nad dziećmi studentów, doktorantów oraz osób zatrudnionych przez uczelnię lub osób wykonujących zadania na rzecz uczelni na podstawie umów cywilno-prawnych. Umowa taka powinna określać rodzaj instytucji, jej lokalizację, liczbę dzieci (studentów, doktorantów oraz osób zatrudnionych przez uczelnię lub osób wykonujących zadania na rzecz uczelni na podstawie umów cywilno-prawnych) objętych opieką oraz okres obowiązywania nie krótszy niż minimalny okres funkcjonowania miejsc dofinansowanych z Programu,

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Maksymalna kwota dofinansowania uzależniona jest od liczby miejsc w instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Udział budżetu państwa w dofinansowaniu złożonej oferty wynosi nie więcej niż 80% wartości kosztów realizacji zadania, przy czym w przypadku pozyskania źródeł finansowania zadania innych, niż środki własne i dotacja, dla potrzeb określenia udziału dotacji w kosztach realizacji zadania środki z innych źródeł traktowane są na równi ze środkami własnymi beneficjenta.

Dla modułu 1:

– w przypadku wydatków na tworzenie miejsc - nie więcej niż 40 000 zł na 1 nowotworzone miejsce,

– w przypadku wydatków na funkcjonowanie miejsc - nie więcej niż 400 zł miesięcznie na 1 funkcjonujące miejsce utworzone w 2015 r.

Dla modułu 2:

– nie więcej niż 400 zł miesięcznie wydatków bieżących na jedno miejsce opieki tworzone z udziałem programu „MALUCH” w latach 2011-2014, przy czym kwota dotacji przypadająca na 1 miejsce uzależniona jest od liczby zgłoszonych w ofertach miejsc opieki nad dziećmi, zaś jej wysokość podana będzie w ogłoszeniu o wynikach konkursu.

Dla modułu 3:

- nie więcej niż 400 zł miesięcznie na jedno dziecko objęte opieką, przy czym warunkiem otrzymania dofinansowania jest pomniejszenie o przyznaną kwotę dotacji opłaty ponoszonej przez rodziców za 1 dziecko. Ostateczna kwota dotacji przypadająca na 1 dziecko uzależniona jest od liczby dzieci zgłoszonych w ofertach, zaś jej wysokość podana będzie w ogłoszeniu o wynikach konkursu.

Dla modułu 4 (dla uczelni lub podmiotu współpracującego):

– w przypadku tworzenia nowych miejsc opieki - nie więcej niż 5 000 zł na 1 nowotworzone miejsce,

– w przypadku funkcjonowania miejsc opieki - nie więcej niż 400 zł miesięcznie na jedno dziecko objęte opieką, przy czym warunkiem otrzymania dofinansowania jest pomniejszenie o przyznaną kwotę dotacji opłaty ponoszonej przez rodziców za 1 dziecko.

W module 4 dofinansowanie kosztów funkcjonowania miejsc opieki w instytucji prowadzonej przez uczelnię lub przez podmiot współpracujący z uczelnią podlega na dofinansowaniu opieki nad dziećmi studentów, doktorantów oraz osób zatrudnionych przez uczelnię lub wykonujących zadania na rzecz uczelni na podstawie umów cywilno-prawnych. W przypadku niewykorzystania miejsc przez dzieci ww. osób oraz wyrażenia zgody przez uczelnię na objęcie opieką dziecka innej osoby, dofinansowaniu w instytucji prowadzonej przez uczelnię lub przez podmiot współpracujący z uczelnią podlega także opieka nad dzieckiem innej osoby.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

moduł 1 – do dnia 11 marca 2015 r.

moduł 2 – do dnia 25 lutego 2015 r.

moduł 3 – do dnia 11 marca 2015 r.

moduł 4 – do dnia 11 marca 2015 r.

DODATKOWE INFORMACJE:

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości:

1) na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej poświęconej opiece nad dziećmi w wieku do lat 3: http://www.zlobki.mpips.gov.pl/

2) na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/

- w terminie:

dla modułu 1 – do dnia 22 kwietnia 2015 r.

dla modułu 2 – do dnia 18 marca 2015 r.

dla modułu 3 – do dnia 22 kwietnia 2015 r.

dla modułu 4 – do dnia 22 kwietnia 2015 r.

Podmioty zobowiązuje się do utrzymania funkcjonowania objętych dofinansowaniem miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 przez minimalny okres funkcjonowania miejsc dofinansowanych z Programu, wynoszący:

a)    dla modułu 1 i 4

– przy dotacji do tworzenia miejsc: 2 lata, tj. do dnia 31 grudnia 2017 r.,

– przy dotacji tylko do funkcjonowania miejsc: 1 rok, tj. do dnia 31 grudnia 2016 r.

b)    dla modułu 2 i 3 – 1 rok, tj. do dnia 31 grudnia 2016 r.,

Szczegółowe zasady konkursu zawiera Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH – edycja 2015”.

PLIKI DO POBRANIA:

Ogłoszenie konkursowe  

Program MALUCH 2015  

Ogłoszenie konkursowe  

Program MALUCH 2015  

Załącznik 1  

Załącznik 2  

Załącznik 3  

Załącznik 4  

Załącznik 5  

Załącznik 6  

Załącznik 7  

Załącznik 8  

Załącznik 9  

Załącznik 2 - Adresy e-mail urzędów wojewódzkich  

 Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas