twitter instagram YouTube

2021-10-07
"Strzelnica w powiecie 2022"

Minister Obrony Narodowej ogłasza Konkurs Ofert pn. „Strzelnica w powiecie” na dofinansowanie zadań związanych z budowa strzelnic umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród młodzieży, członków organizacji proobronnych i żołnierzy Sił Zbrojnych RP oraz funkcjonariuszy uzbrojonych niewchodzących w skład tych Sił, zwanych dalej łącznie zadaniami. – 15 grudnia

FUNDATOR: Ministerstwo Obrony Narodowej

CEL KONKURSU:
Celem Konkursu jest:

•       rozbudowa infrastruktury strzelnic w Polsce, w tym budowa strzelnic będących poza zasobami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 

•       umożliwienie prowadzenia szkolenia strzeleckiego dla uczniów szkół, które prowadzą działalność dydaktyczno – wychowawczą w dziedzinie obronności państwa (tzw. klasy mundurowe, oddziały przygotowania wojskowego); 

•       aktywizacja organizacji pozarządowych zainteresowanych strzelectwem; 

umożliwienie szkolenia strzeleckiego żołnierzy SZRP z wykorzystaniem infrastruktury strzelnic będących poza zasobami SZRP, poprzez wyłonienie i dofinansowanie najlepszych ofert jednostek samorządu terytorialnego na budowę strzelnic umożliwiających szkolenie strzeleckie wśród dzieci i młodzieży, członków organizacji pozarządowych prowadzących działalność na rzecz obronności państwa i żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz funkcjonariuszy formacji uzbrojonych niewchodzących w skład SZRP.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
Wnioskodawcy mogą uzyskać wsparcie na budowę strzelnic umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród młodzieży, członków organizacji, proobronnych i żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej polskiej oraz funkcjonariuszy formacji uzbrojonych niewchodzących w skład tych Sił.

Priorytetowo są traktowane zadania związane z: 

•       budową strzelnic umożliwiających prowadzenie szkolenia strzeleckiego w zakresie podstawowym;

•       budową oraz modernizacją strzelnic w powiatach, w których funkcjonują jednostki wojskowe, a brak jest strzelnic garnizonowych;

•       budową strzelnic w powiatach, w których sformowane zostały oddziały/pododdziały wojsk Obrony Terytorialnej;

•       budową strzelnic w powiatach, w których prowadzone są klasy mundurowe, w szczególności oddziały przygotowania wojskowego oraz uczestniczące w programie wspierania szkół prowadzących piony certyfikowanych wojskowych klas mundurowych. 

Zakres zadań, które mogą być dofinansowane z dotacji obejmuje:   

  • roboty budowlane wraz z pracami przygotowawczymi;
  • pierwsze wyposażenie strzelnicy.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
Wnioski mogą składać jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego.

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

•       dotacje 1 500 000 zł – 5 000 000 zł; w zależności od wyboru wariantu projektu strzelnicy:

o   wariant I wersja podstawowa: 1 500 000 zł; o          wariant I wersja rozbudowana: 2 000 000 zł; o      wariant II wersja podstawowa: 2 000 000 zł; o         wariant II wersja rozbudowana: 2 500 000 zł; o      wariant III wersja podstawowa: 2 500 000 zł; o        wariant III wersja rozbudowana: 3 000 000 zł; o      wariant IV budowa strzelnicy modułowej : 3 500 000 zł; o wariant V wersja rozbudowana strzelnicy – budowa dwuosiowej strzelnicy 200 m i 100 m : 5 000 000 zł.

•       wymagany wkład własny minimum 20%;

dopuszcza się finansowanie zadania już rozpoczętego        

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 15 grudnia 2021 roku.

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE:
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/konkurs-ofert-strzelnica-w-powiecie-2022-nr-32021bdspzzr

KONTAKT:
Ministerstwo Obrony Narodowej
Al. Niepodległości 218
00-911 Warszawa tel. +48 22 6 280 031
https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas