twitter instagram YouTube

2014-02-14
„Świetlica – Dzieci – Praca”

Otwarty konkurs w ramach Programu „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie, w latach 2011 -2015. Wnioski należy składać w terminie do dnia 21 marca 2014 r.

 NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Z dotacji mogą być pokryte wydatki kwalifikowane, przeznaczone na.:

-       doposażenie danej placówki wsparcia dziennego (świetlicy, ogniska wychowawczego, klubu młodzieżowego) w celu wzbogacenia oferty zajęć programowych;

-       zorganizowanie (w miejscowościach na terenie naszego kraju) wypoczynku, w tym wyjazdów edukacyjno – wypoczynkowych tzw. „zielonych szkół” dla dzieci z udziałem rodziców lub innych członków rodziny;

-       organizowanie  imprez  edukacyjno – kulturalnych i sportowych dla dzieci i rodziców, w tym wyjścia do muzeum, kina, teatru lub imprez kulturalno - sportowych;

-       zorganizowanie posiłku podczas zajęć w placówce.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

O dotacje w konkursie mogą ubiegać się gminy oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą placówkę wsparcia dziennego (świetlice, ognisko wychowawcze, klub młodzieżowy) na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r., o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2013 r., poz. 135),

w tym:

  • uzyskały zgodę na prowadzenie danej placówki wsparcia dziennego, prowadzą tę placówkę (jako własną lub na zlecenie);
  • podejmują w niej działania programowe w zakresie rozwijania działalności na rzecz dzieci i młodzieży (np. dla nowej grupy wiekowej, w tym młodzieży) wraz z organizowaniem zajęć o charakterze socjoterapeutycznym (programów socjoterapeutycznych lub elementów socjoterapii);
  • organizują wsparcie dla osób bezrobotnych w ramach współpracy z powiatowym urzędem pracy, na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a także realizują wolontariat.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Na dofinansowanie zadań w roku bieżącym zabezpieczone zostały środki finansowe w wysokości 800.000 złotych, przy jednostkowych dotacjach w wysokości 40.000 złotych każda.

W bieżącym roku przyznanych będzie maksymalnie 20 jednorazowych dotacji po 40.000 złotych każda na dofinansowanie wybranych ofert, spośród zgłoszonych do tej edycji konkursu przez podmioty uprawnione.

Dotacja Ministra Pracy i Polityki Społecznej przyznana w konkursie nie może przekroczyć 80% kwoty całkowitej przeznaczonej na zrealizowanie oferty konkursowej w programie.

Wniesiony wkład własny oferenta nie może być niższy niż 20% kwoty całkowitej przeznaczonej na zadanie programowe przedstawione w ofercie konkursowej. Może on być wniesiony w całości we własnych środkach finansowych lub w części we własnych środkach finansowych oraz  jako wyliczona praca wolontariuszy, z tym, że większą część wkładu będą stanowiły własne środki finansowe.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski należy składać w terminie  do dnia 21 marca 2014 r.

DODATKOWE INFORMACJE:

- na stronie internetowej: http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/konkursy/rok-2014/ogloszenie-o--konkursie-ofert-podmiotow-uprawnionych-na-dofinansowanie-zadan-w-programie--swietlica--dzieci--praca-na-rzecz-wsparcia-dziecka-i-rodziny-w-gminie-w-latach-2011--2015/

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas