twitter instagram YouTube

2019-02-01
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz sport osób niepełnosprawnych- NOWY

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz sport osób niepełnosprawnych- NOWY

Prezydent Miasta Leszna ogłosił w dniu 1 lutego 2019r. otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Miasta Leszna w 2019 r. w zakresie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w klubach sportowych Miasta Leszna oraz sport osób niepełnosprawnych . Termin naboru wniosków upływa 15.02.2019 do godz. 14:00.

CEL KONKURSU:

Cele zadania objętego konkursem: 
 

1)    Szkolenie sportowe w klubach sportowych w popularnych dyscyplinach sportu, głównie 

objętych ogólnopolskim współzawodnictwem sportowym dzieci i młodzieży na terenie Miasta Leszna.

2)    Działania popularyzujące sport osób niepełnosprawnych, promujące prozdrowotną aktywność sportową, tworzące różnorodną ofertę sportową, wspierające powstawanie nowych klubów, ognisk i sekcji sportowych oraz rozwój, modernizację i utrzymanie gminnej  bazy sportowej. Zwiększenie dostępności do różnorodnej oferty zajęć sportowych, przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym, propagowanie aktywnego, zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Leszna, wspieranie działań promujących sport osób niepełnosprawnych.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

1)      Organizacja i prowadzenie przez wykwalifikowaną kadrę trenersko–instruktorską procesu szkolenia sportowego na co najmniej dotychczasowym poziomie, którego odzwierciedleniem będą m.in. efekty współzawodnictwa sportowego za rok poprzedzający przyznanie dotacji z budżetu, gwarantujące kontynuację szkoleniowych przedsięwzięć.

Preferowane będą propozycje zmierzające do rozwoju poszczególnych dyscyplin sportu, przedstawiające jednocześnie rozwiązanie skutków finansowych niezbędnych na ich realizację.

W ramach przyznanej dotacji przewidywane są także koszty zatrudnienia kadry szkoleniowej oraz wynajem obiektów sportowych. Dopuszczalna jest realizacja części planu szkolenia sportowego poza granicami administracyjnymi Leszna.

2)      Organizacja i uczestnictwo w zajęciach oraz imprezach sportowych, zawodach, rajdach w celu upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych, organizacja zajęć promujących zdrowy styl życia w środowisku osób niepełnosprawnych, utrzymanie i przygotowanie obiektów sportowych, organizowanie wypoczynku dla osób niepełnosprawnych.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

1)       wsparcie finansowe może otrzymać klub sportowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.

2)       ubiegający się o wsparcie finansowe klub sportowy winien spełniać łącznie następujące warunki:

·         klub posiada licencję przyznaną przez właściwy polski związek sportowy;

·         zawodnicy klubu posiadają licencję zawodnika;

·         trenerzy klubu posiadają licencję trenera

3)       Udział własny oferenta wynosi minimum 30 % ogólnej wartości projektu w postaci środków finansowych, w tym pozyskanych od sponsorów.

4)       Klub nie może zalegać z płatnościami wobec Miasta Leszna oraz jednostek organizacyjnych podległych Miastu Leszno oraz przeciwko Klubowi nie jest prowadzona egzekucja na podstawie przepisów prawa cywilnego.

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

Wysokość środków na zadania w roku 2018 – 1 050 000 PLN 
Wysokość środków na zadania w roku 2019 – 1 250 000 PLN (kwota może ulec zmianie)

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

15.02.2019 do godz. 14:00

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

Zadanie winno być zrealizowane w terminie od 25.02.2019 do 15.12.2019 roku.

DODATKOWE INFORMACJE:

http://bip.leszno.pl/otwarty-konkurs-ofert/5099/kis-427-7-2019

 

KONTAKT:

Urząd Miasta Leszna
ul. Przemysłowa 10
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 53

e-mail: wkis@leszno.pl

ŹRÓDŁO:

http://bip.leszno.pl/otwarty-konkurs-ofert/5099/kis-427-7-2019

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas