twitter instagram YouTube

2018-11-22
Szkolny Klub Sportowy

Minister Sportu i Turystyki ogłasza nabór wniosków na realizację w 2019 roku Programu "Szkolny Klub Sportowy" w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. Termin naboru wniosków upływa 14 grudnia 2018 r.

CEL KONKURSU:

Celem programu jest:
1) stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej
przez dzieci i młodzież;
2) poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży,
w tym profilaktyka nadwagi i otyłości;
3) promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży;
4) zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych
dla dzieci i młodzieży;
5) stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej
aktywnych i mniej sprawnych fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt;
6) tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci
i młodzieży;
7) optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury
przyszkolnej;
8) promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży;
9) wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Program polega na zorganizowaniu i prowadzeniu systematycznych zajęć sportowych w wymiarze 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika, w 60-minutowych jednostkach ćwiczebnych, w grupach minimum 15-osobowych. Zakłada się przeprowadzenie w okresie realizacji projektu 70 jednostek zajęć sportowych dla każdej grupy.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

Program adresowany jest do podmiotów, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz prowadzą działalność o zasięgu wojewódzkim lub ogólnopolskim.

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

Program jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF), którego dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki. Na realizację Programu w 2019 roku przeznacza się kwotę 54 525 000 zł. Ostateczna wysokość środków finansowych może ulec zmianie w zależności od wysokości przychodów FRKF lub w przypadku dokonania zmian w planie rzeczowo-finansowym wydatków ze środków Funduszu na rok 2019.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski należy składać do 14 grudnia 2018 r.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

Zadanie musi być zrealizowane w okresie od 1 stycznia do 15 grudnia 2019 r.

DODATKOWE INFORMACJE:

https://bip.msit.gov.pl

KONTAKT:

Ewentualne pytania w zakresie Programu „Szkolny Klub Sportowy” należy kierować do pracowników Departamentu Sportu dla Wszystkich tel. 22 24 43 266, 22 24 43 280, 22 24 43 155.

ŹRÓDŁO: 

www.bip.msit.gov.pl

Opublikował: lkostrowska@leszno.pl
Napisz do nas