twitter instagram YouTube

2019-08-07
Szybkie granty

Szybkie granty

Fundusz Obywatelski ogłosił konkurs "Szybkie Granty".

Cel konkursu

Celem Konkursu jest wsparcie inicjatywy, która:

 • odpowiada na bieżącą sytuację w co najmniej jednym z 4 obszarów:
  • ochrona integralności i praworządności działania instytucji publicznych,
  • ochrona praw obywatelskich i wartości konstytucyjnych,
  • prowadzenie otwartych procesów konsultacji w ważnych sprawach publicznych,
  • przeciwdziałanie przemocy w życiu publicznym,
 • podejmowana jest w sytuacji, gdy w interes publiczny wymaga pilnej reakcji obywateli,
 • wspiera zaangażowanie obywateli w sprawy publiczne,
 • zrealizowana będzie do 3 miesięcy od podpisania umowy.

Kto może składać wnioski

Wnioski mogą składać zarejestrowane w Polsce:

 • fundacje,
 • stowarzyszenia,
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.

Fundusz wspierać będzie tylko te organizacje, których działalność zbieżna jest z ideą i celami Funduszu, i które kierują się wartościami zawartymi w Deklaracji VIII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych Jedność w różnorodności z września 2017 (http://ofip.eu/aktualnosci/podpisz-deklaracje-jednosc-roznorodnosci/).

Wysokość dotacji

Wysokość dotacji - w ramach szybkich grantów przekazujemy wsparcie w wysokości do 3 000 zł. Szybki grant przeznaczyć można na pokrycie wydatków niezbędnych dla realizacji proponowanej inicjatywy od momentu podpisania umowy, chyba, że w umowie przewidziano inaczej. Nie ma listy tzw. kosztów kwalifikowanych - przewidywane uzasadnione wydatki należy wpisać do budżetu inicjatywy we wniosku. Nie jest wymagany wkład własny.
Miesięcznie przewiduje się wsparcie od jednej do kilku inicjatyw na łączną kwotę ok. 3 000 zł.

Termin składania wniosków

Wnioski w ramach szybkich grantów można zgłaszać na bieżąco przez cały rok. Wypełniony formularz wniosku o szybki grant prosimy przesłać na adres: szybkiegranty@funduszobywatelski.pl.,

Dodatkowe informacje

Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://www.funduszobywatelski.pl/zglos-inicjatywe

 

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas