twitter instagram YouTube

2017-01-24
Teatr i Taniec - dotacje z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił „Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2017 z zakresu twórczości artystycznej i edukacji kulturalnej”. W ramach programu można pozyskać dofinansowanie na działalność związaną twórczością teatralną oraz tańcem. Nabór wniosków odbędzie się o ile środki finansowe w danym programie nie zostały wyczerpanie w I naborze.

Celem Konkursu jest wspieranie najwartościowszych zjawisk i trendów we współczesnym teatrze i tańcu.

Celem programu jest zarówno wspieranie przedsięwzięć kultywujących tradycję i nawiązujących do najwybitniejszych osiągnięć teatru dramatycznego lub baletu klasycznego, jak i projektów skoncentrowanych na kreowaniu nowych wartości, nastawionych na, nierzadko krytyczny, dyskurs o współczesnej rzeczywistości i poszukiwanie oryginalnych środków ekspresji artystycznej

Na co można uzyskać dofinansowanie:

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie następujących zadań:

 • festiwale, przeglądy i konkursy dotyczące teatru /tańca współczesnego (w tym interdyscyplinarne, jeśli teatr/taniec stanowi wiodący element koncepcji programowej),
 • spektakle teatralne/baletowe/tańca współczesnego,
 • inne formy prezentacji teatralnych,
 • rejestracje video spektakli,
 • filmy dokumentalnych o tematyce związanej z teatrem i tańcem,
 • publikacje książkowe o tematyce związanej z teatrem i tańcem,
 • inne zadania dokumentujące oraz popularyzujące dokonania w dziedzinie teatru i tańca.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie w ramach Pragramu:

Wnioski mogą składać następujące podmioty prawa polskiego:

 • samorządowe instytucje kultury - z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego,
 • organizacje pozarządowe,
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne,
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 25 000 000 zł.

Termin składania wniosków. (Nabór wniosków odbędzie się o ile środki finansowe w danym programie nie zostały wyczerpanie w I naborze).

Wnioski należy składać do dnia 31 marca 2017 r. Dla prawidłowego złożenia wniosku obowiązkowe jest posiadanie konta w Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta (EBOI), dostępnym pod adresem https://esp.mkidn.gov.pl/.

Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest dostarczenie w 1 egzemplarzu podpisanego przez osoby upoważnione Potwierdzenia złożenia wniosku w terminie określonym w § 4 ust.1. na adres:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17,
00-071 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: wniosek do programu „Teatr i Taniec”.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas