twitter instagram YouTube

2019-02-28
Trwa nabór wniosków o dotacje z programu „Niepodległa” 2019

Trwa nabór wniosków o dotacje z programu „Niepodległa” 2019

Biuro Programu „Niepodległa” uruchomiło nabór wniosków na dofinansowanie wydarzeń nawiązujących do setnej rocznicy odzyskania niepodległości i odbudowy polskiej państwowości. O środki mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe. Nabór wniosków potrwa do 26 marca do godz. 15.59.

Celem strategicznym programu jest szerokie włączanie mieszkańców Polski w świętowanie odzyskania przez Polskę niepodległości oraz zwiększenie świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości. Realizowane w ramach programu zadania powinny wzmacniać poczucie wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

W ramach programu przewiduje się możliwość wsparcia finansowego działań o charakterze regionalnym, w tym upowszechniających wydarzenia historyczne w danym regionie w skali ogólnopolskiej. Zakłada się możliwość realizacji zarówno dużych przedsięwzięć, jak i kameralnych wydarzeń związanych tematycznie ze stuleciem odzyskania niepodległości przez Polskę.

Celem programu jest wspieranie zadań o charakterze niegospodarczym, w ramach których beneficjenci nie uzyskują przychodów z realizacji zadania. Z tego względu program nie przewiduje udzielania dofinansowań jako pomocy publicznej. Dla zapewnienia zgodności zadania z celami programu i wyłączenia zadania z reżimu pomocy publicznej każdy wnioskodawca jest zobowiązany do zapoznania się z informacjami określonymi w załączniku nr 3.

Rodzaje kwalifikujących się zadań:
1) festiwale, koncerty, spektakle (teatralne, muzyczne i inne);
2) rekonstrukcje historyczne
3) wystawy wraz z katalogami;Dofinansowanie może być przeznaczone na:
4) projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu - warsztaty, gry terenowe, questy oraz wykłady, lekcje tematyczne, spacery tematyczne, spotkania, konkursy;
5) wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych;
6) murale.

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania określa się od 17.05.2019 r. do 20.11.2019 r.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się:
1) samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych
2) organizacje pozarządowe.

UPRAWNIENI PARTNERZY
Przy ocenie wniosków preferowane będą zadania, w przypadku których wnioskodawcy zadeklarują podjęcie współpracy z co najmniej jednym ze wskazanych niżej podmiotów:
1) archiwa państwowe;
2) przedszkola, szkoły i inne instytucje oświatowo-wychowawcze;
3) uczelnie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183, ze zm.);
4) instytucje kultury;
5) organizacje pozarządowe;
6) kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
7) podmioty prowadzące działalność gospodarczą;
8) Instytut Pamięci Narodowej i jego oddziały.

KWOTA DOFINANSOWANIA:

Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 10 000 zł brutto.
Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 100 000 zł brutto.

Poziom dofinansowania ze środków BPN nie może przekroczyć 85% całości budżetu zadania.
W szczególnych przypadkach Dyrektor na wniosek Zespołu Oceniającego może przyznać dofinansowanie w kwocie niższej od minimalnej kwoty wnioskowanej.
W uzasadnionych przypadkach dyrektor może wyrazić zgodę na podniesienie wartości maksymalnego udziału procentowego dofinansowania w budżecie zadania lub na finansowanie zadania do poziomu 100%

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

W ramach Programu przewiduje się przeprowadzenie jednego naboru wniosków, w terminie do 26.03. 2019 roku do godziny 15.59.

DODATKOWE INFORMACJE:

Wnioski o przyznanie dofinansowania można składać poprzez formularz dostępny na platformie Witkac.pl.

Szczegóły dotyczące naboru wniosków dostępne są na stronie www.niepodlegla.gov.pl w zakładce „Dotacje”.

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas