twitter instagram YouTube

2014-07-11
Upowszechnianie sportu różnych grup społecznych i środowiskowych

Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych. Oferty konkursowe należy składać do dnia 25 lipca 2014 r.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

W ramach Konkursu rozpatrywane będą oferty dotyczące dofinansowania projektów w następujących obszarach „sportu dla wszystkich”:

1. Wspieranie programów aktywności fizycznej osób starszych.

2. Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych, zawodowych i środowiskowych w formie wspierania projektów ukierunkowanych na przeciwdziałanie poprzez sport nadwadze i otyłości;

3. Wspieranie projektów „sportu dla wszystkich” organizowanych przez fundacje powołane do prowadzenia działalności w obszarze sportu, ukierunkowanych na przeciwdziałanie nadwadze i otyłości oraz pobudzanie aktywności fizycznej osób starszych.

Priorytetowo traktowane będą oferty dotyczące:

Przedsięwzięć o zasięgu ogólnopolskim charakteryzujących się szerokim zasięgiem oddziaływania i znaczeniem społecznym, które mają na celu m.in.:

a) promowanie i wspieranie inicjatyw pobudzających aktywność fizyczną osób starszych w różnych środowiskach i grupach społecznych;

b) promowanie i wspieranie inicjatyw służących rozwijaniu aktywności fizycznej osób starszych, solidarności międzypokoleniowej i włączeniu społecznemu poprzez sport;

c) promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości sportu sprzyjających przeciwdziałaniu nadwadze i otyłości;

d) inicjowanie i realizowanie kampanii społecznych na rzecz kształtowania poprzez sport potrzeby systematycznej aktywności fizycznej oraz zachowań i nawyków aktywnego stylu życia w społeczeństwie;

e) angażowanie i integrowanie środków finansowych jednostek samorządu terytorialnego, funduszy UE i środków innych podmiotów dla promowania sportu dla wszystkich;

f) realizację projektów, których przygotowanie organizacyjne i zaplanowany budżet, pozwala na przeprowadzenie zamierzeń także bez dotacji uzyskanej w niniejszym konkursie.

Oferty zadań zgłaszane do realizacji w ramach niniejszego konkursu powinny dotyczyć przedsięwzięć w formie programów aktywizacji ruchowej, kampanii profilaktycznych, akcji inicjujących aktywność fizyczną, imprez popularyzatorskich, profilaktycznych oraz działań promujących aktywność fizyczną osób starszych oraz osób z nadwagą lub otyłością. Główny nacisk w działaniach promocyjnych powinien być położony na zachęcanie do przystępowania do zajęć aktywności rekreacyjnej i aktywności prewencyjnej, dostarczających adresatom niezbędnej dawki systematycznych ćwiczeń ruchowych. Oferty zadań zgłaszane do realizacji w ramach niniejszego konkursu mogą dotyczyć również działań promocyjnych ukazujących społeczne i zdrowotne korzyści jakie płyną dla osób z nadwagą i otyłością oraz osób w starszym wieku.

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

O przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane dla prowadzenia działalności w zakresie upowszechniania aktywności fizycznej i sportu – wymagany odpowiedni zapis w statucie, a w szczególności podmioty o zasięgu ogólnopolskim.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Na realizację zadań w niniejszym konkursie przeznaczono kwotę w wysokości 2 293 500 PLN.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Oferty konkursowe należy składać do dnia 25 lipca 2014 r.; 

DODATKOWE INFORMACJE:

Oferty należy składać za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi ofert i wniosków AMODIT.

Dostęp do systemu uzyskuje się poprzez kliknięcie na wniosek i załączniki lub pod adresem https://wnioski.msit.gov.pl/

Wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzony wyłącznie na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wypełniony formularz należy przesłać drogą elektroniczną. Jednocześnie po wypełnieniu elektronicznego formularza wniosku wraz z załącznikami należy go wydrukować, podpisać, opieczętować i wysłać pocztą lub przekazać osobiście na

Adres: Ministerstwo Sportu i Turystyki,

Departament Sportu dla Wszystkich,

00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14

z dopiskiem na kopercie: SdW 2014 – Projekty Aktywności Fizycznej

Pytania i wątpliwości można zgłaszać pod numerami telefonu 022 2447 303, 2447 323, 2443 130 lub 2443 103.

Więcej informacji w załączniku do pobrania poniżej.

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl

Pliki do pobrania

Napisz do nas