twitter instagram YouTube

2019-08-07
Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe.

Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu ogłasza konkurs w ramach WPRO na zadanie „Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe” Składanie projektów odbywa się od 27 czerwca do 16 sierpnia.

O programie:
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 7 Równowaga społeczna Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe. Konkurs nr RPWP.07.02.02-IZ.00-30-001/19

Cele konkursu:
Celem Konkursu jest wsparcie realizacji projektów następującego typu:

 • projekty poprawiające dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym działań na rzecz usamodzielnienia osób opuszczających pieczę zastępczą. Możliwy zakres usług określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 • projekty poprawiające dostęp do usług opiekuńczych i asystenckich,
 • projekty zwiększające dostęp do mieszkań chronionych/wspomaganych
 • projekty służące dostarczaniu narzędzi rozwoju usług społecznych lokalnym usługodawcom i zwiększenie potencjału lokalnych społeczności do samodzielnego świadczenia usług społecznych i zdrowotnych, z wykorzystaniem narzędzi deinstytucjonalizacji,
 • projekty zintegrowanych usług społecznych i zdrowotnych służące poprawie ich dostępu.

Na co można otrzymać dofinansowanie:
W ramach konkursu można realizować następujące typy projektów:

 • projekty poprawiające dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym działań na rzecz usamodzielnienia osób opuszczających pieczę zastępczą. Możliwy zakres usług określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 • projekty poprawiające dostęp do usług opiekuńczych i asystenckich,
 • projekty zwiększające dostęp do mieszkań chronionych/wspomaganych,
 • projekty służące dostarczaniu narzędzi rozwoju usług społecznych lokalnym usługodawcom i zwiększenie potencjału lokalnych społeczności do samodzielnego świadczenia usług społecznych i zdrowotnych, z wykorzystaniem narzędzi deinstytucjonalizacji,
 • projekty zintegrowanych usług społecznych i zdrowotnych służące poprawie ich dostępu.

Kto może składać wnioski:

 • podmioty ekonomii społecznej,
 • organizacje pozarządowe,
 • instytucje rynku pracy,
 • podmioty utworzone przez jest realizujące zadania publiczne
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty,
 • państwowe jednostki budżetowe,
 • jednostki organizacyjne jest w zakresie poprawy dostępu do usług wsparcia rodziny i sytemu pieczy zastępczej, osób starszych i z niepełnosprawnościami,
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła
 • Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, uprawnione do prowadzenia działalności pożytku publicznego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
 • podmioty wykonujące działalność leczniczą na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
 • uczelnie lub podmioty posiadające osobowość prawną, dla których organem założycielskim jest uczelnia.

Wysokość dotacji:
maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie

projektu – 95%. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

Ogółem (EFS+BP): 100 588 235,30 PLN:

·         w ramach kwoty przeznaczonej na pulę ogólną: 98 120 744,30 PLN, w tym wsparcie finansowe EFS: 87 792 244,90 PLN, w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 10 328 499,40 PLN dla projektów realizowanych w ramach Mandatu Terytorialnego dla Leszczyńskiego OSI (EFS i BP): 1 807 865,78 PLN, wsparcie finansowe EFS: 1 617 564,11 PLN, krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 190 301,67 PLN

·         dla projektów realizowanych w ramach Mandatu Terytorialnego dla Konińskiego OSI (EFS i BP): 117 399,13 PLN, wsparcie finansowe EFS: 105 041,33 PLN, krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 12 357,80 PLN

·         dla projektów realizowanych w ramach Mandatu Terytorialnego dla Gnieźnieńskiego OSI (EFS i BP): 542226,09 PLN, wsparcie finansowe EFS: 485 149,66 PLN, krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 57 076,43 PLN

·          Minimalna wartość projektu - 50 000,00 zł, minimalny wkład własny - 5%

 

Termin składania:

Nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony od 27 czerwca 2019 r. do 16 sierpnia 2019 r. Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl. Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie: https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/318

 

 

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas