twitter instagram YouTube

2016-10-17
Usługi społeczne i zdrowotne w ramach WRPO

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe

Celem Konkursu jest dofinansowanie projektów dotyczących wsparcia opracowania i wdrażania programów wczesnego wykrywania chorób, leczenia oraz rehabilitacji medycznej dzieci:

 1. Program profilaktyki nowotworów złośliwych szyjki macicy -szczepienia przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych w Województwie wielkopolskim w latach 2014-2020,
 2. Program wielospecjalistycznej terapii osób z wrodzonymi wadami twarzy.

Programy powinny zawsze obejmować podstawowy poziom opieki – lekarzy i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.

Wnioski mogą składać:

 • podmioty ekonomii społecznej,
 • instytucje rynku pracy,
 • organizacje pozarządowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty,
 • jednostki organizacyjne jst w zakresie poprawy dostępu do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, osób starszych i z niepełnosprawnościami,
 • państwowe jednostki budżetowe,
 • podmioty utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego realizujące zadania publiczne,
 • podmioty lecznicze utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego (a także przedsiębiorcy powstali z ich przekształceń),
 • niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, świadczące usługi medyczne w publicznym systemie ochrony zdrowia.

Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach rzeczonego konkursu wynosi 6 327 000 zł. Minimalna wartość projektu wynosi 50 000 zł. Minimalny wkład własny wynosi 5%.

Termin składania wniosków upływa 27 października 2016 r. Wnioski można składać od 30 września 2016 r. Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 30.09.2016 r. od godziny 0.00 do dnia 27.10.2016 r. do godziny 15.30. Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru.

Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu.

 

Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/125

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas