twitter instagram YouTube

2017-01-02
Konkurs-Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego.

Ministerstwo Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs na podnoszenie kompetencji kadr planowania przestrzennego w zakresie technik zapisu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognozowania realnego zapotrzebowania na tereny i formy jego zagospodarowania, Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego.

Cel konkursu

Celem konkursu jest podnoszenie kompetencji kadr planowania przestrzennego w zakresie technik zapisu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognozowania realnego zapotrzebowania na tereny i formy jego zagospodarowania w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania Przestrzennego. Projekty składane w odpowiedzi na konkurs powinny przyczyniać się do realizacji celów PO WER, w szczególności muszą wpisywać się w realizację celu szczegółowego Osi II: Zwiększenie potencjału instytucjonalnego administracji publicznej w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych.Konkurs wpisuje się w określony w SZOOP typ operacji: Podnoszenie kompetencji kadr planowania przestrzennego w zakresie technik zapisu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognozowania realnego zapotrzebowania na tereny i formy jego zagospodarowania. Celem konkursu jest wybór do dofinansowania projektu spełniającego kryteria określone w rozdziale V regulaminu dostępnego na stronie http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/34199/Regulamin.pdf ,
który uzyskał największą liczbę punktów.

Na co można składać dofinansowanie :

Dofinansowanie można otrzymać na przeszkolenie pracowników administracji publicznej wykonujących zadania z zakresu planowania i  zagospodarowania przestrzennego w celu podniesienia ich wiedzy z zakresu technik sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy w kontekście wspierania niskoemisyjności oraz prognozowania realnego zapotrzebowania na tereny i formy jego zagospodarowania. Do dofinansowania zostanie wybrany jeden projekt.

Kto może składać wnioski :
O dofinansowanie mogą ubiegać się:

  • organizacje pozarządowe,
  • partnerzy społeczni, zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
  • przedsiębiorcy,
  • szkoły wyższe,
  • jednostki naukowe,
  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
  • stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
  • urzędy administracji geodezyjno-kartograficznej,
  • urzędy wojewódzkie,
  • Główny Urząd Geodezji i Kartografii.
Wysokość dotacji:
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów - 2 550 000 zł  

Termin składania wniosków :
do 20 kwietnia 2017 r

Dodatkowe informacje :
-Informacje o naborze
Termin rozstrzygnięcia konkursu
Planuje się, że konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie ok. 6 miesięcy od zakończenia naboru wniosków.

 Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Rozwoju
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

 Sposób składania wniosków
Wnioski w ramach niniejszego konkursu należy składać elektronicznie 31 marca do 20 kwietnia 2017 r. za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA.

-strona internetowa : http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/219-usprawnienie-procesow-inwestycyjno-budowlanych-i-planowania-przestrzennego-4/

 


Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas