twitter instagram YouTube

2018-10-12
WRPO: Usługi społeczne i zdrowotne

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłasza konkurs w ramach Poddziałania 7.2.2.Usługi społeczne i zdrowotne. Termin składania wniosków upływa 31 grudnia 2018 o godz 15.30.

O PROGRAMIE:

Projekty konkursowe dotyczące realizacji usług społecznych i zdrowotnych.

CEL KONKURSU:

wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich, zwiększenie dostępności mieszkań chronionych/wspomaganych, dostarczaniu narzędzi rozwoju usług społecznych.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

W ramach konkursu można realizować następujące typy projektów:

  1. projekty poprawiające dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym działań na rzecz usamodzielnienia osób opuszczających pieczę zastępczą. Możliwy zakres usług określa ustawa z dnia          9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczejprojekty poprawiające dostęp do usług opiekuńczych i asystenckich,

  2. projekty zwiększające dostęp do mieszkań chronionych/wspomaganych,

  3. projekty służące dostarczaniu narzędzi rozwoju usług społecznych lokalnym usługodawcom i zwiększenie potencjału lokalnych społeczności do samodzielnego świadczenia usług społecznych i zdrowotnych,        z wykorzystaniem narzędzi deinstytucjonalizacji

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

-podmioty ekonomii społecznej,
-organizacje pozarządowe,
-instytucje rynku pracy,
-podmioty utworzone przez jst realizujące zadania publiczne,
-jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty,
-państwowe jednostki budżetowe,
-jednostki organizacyjne jst w zakresie poprawy dostępu do usług wsparcia rodziny i sytemu pieczy zastępczej, osób starszych i z niepełnosprawnościami,
-osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, uprawnione do prowadzenia działalności pożytku publicznego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
-podmioty wykonujące działalność leczniczą na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
-uczelnie lub podmioty posiadające osobowość prawną, dla których organem założycielskim jest uczelnia.

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu – 95%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:
Ogółem (EFS+BP): 56 982 105,65 PLN

W ramach kwoty przeznaczonej na pulę ogólną: 46 563 834,00 PLN
w tym wsparcie finansowe EFS: 41 662 378,00 PLN
w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 4 901 456,00 PLN
W ramach kwoty przeznaczonej na OSI: 10 418 271,65 PLN
w tym wsparcie finansowe EFS: 9 321 611.90 PLN
w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 1 096 659,75 PLN

w tym dla projektów realizowanych w ramach:
Mandatu Terytorialnego dla Konińskiego OSI (EFS i BP): 2 718 999,00 PLN
wsparcie finansowe EFS: 2 432 789,00 PLN
krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 286 210,00 PLN

Mandatu Terytorialnego dla Pilskiego OSI (EFS i BP): 3 899 272,65 PLN
wsparcie finansowe EFS: 3 488 822,90 PLN
krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 410 449,75 PLN

Mandatu Terytorialnego dla Gnieźnieńskiego OSI (EFS i BP): 3 800 000.00 PLN
wsparcie finansowe EFS: 3 400 000,00 PLN
krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 400 000,00 PLN

Minimalna wartość projektu - 50 000,00 zł
Minimalny wkład własny - 5%

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.plod dnia 30.10.2018 r. od godziny 0.00 do dnia 31.12.2018 r. do godziny 15.30.Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru.

Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61‑713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu. Konkurs nie jest podzielony na rundy konkursowe.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

DODATKOWE INFORMACJE:

https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/289

KONTAKT:

Pytania prosimy kierować mailowo na adres info.wrpo@wielkopolskie.pl, lub info.fe@wielkopolskie.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań lub w pozostałych Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim.

 

Opublikował: lkostrowska@leszno.pl
Napisz do nas