twitter instagram YouTube

2019-01-08
Weekend na Szlaku Piastowskim

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w roku 2019 - Organizacja akcji „Weekend na Szlaku Piastowskim". Termin składania wniosków upływa 11 stycznia 2019 r.

O PROGRAMIE:

Otwarty konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w roku 2019 - Organizacja akcji „Weekend na Szlaku Piastowskim”.

CEL KONKURSU:

Celem realizacji zadania jest promocja i uatrakcyjnienie Szlaku Piastowskiego oraz integracja działań samorządów, podmiotów i obiektów położonych na Szlaku Piastowskim - organizacja akcji „Weekend na Szlaku Piastowskim”.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Realizacja zadania będącego promocją i uatrakcyjnieniem Szlaku Piastowskiego oraz integracją działań samorządów, podmiotów i obiektów położonych na Szlaku Piastowskim. Program ma obejmować trzydniowe wydarzenie pod nazwą „Weekend na Szlaku Piastowskim” stanowiący zbiór różnorodnych przedsięwzięć, imprez i wydarzeń związanych bezpośrednio ze szlakiem piastowskim.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

40 000,00 zł.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Termin składania wniosków upływa 11 stycznia 2019 r.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

Akcja winna odbyć się w weekend od piątku do niedzieli, w terminie pomiędzy 3 maja 2019 roku a 30 czerwca 2019 roku.

DODATKOWE INFORMACJE:

https://bip.umww.pl/

KONTAKT:

Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

ŹRÓDŁO:

https://bip.umww.pl/

Opublikował: lkostrowska@leszno.pl
Napisz do nas