twitter instagram YouTube

2018-04-03
Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami

Konkurs ogłasza się na podstawie Uchwały Nr 5107/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie przeprowadzenia Konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami”. Jest to już ósma edycja konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami”

Celem Konkursu jest nagrodzenie/wyróżnienie inicjatyw/działań zrealizowanych w roku 2017 i/lub 2018 w wielkopolskich społecznościach lokalnych na rzecz włączenia osób z niepełnosprawnościami i ich otoczenia w życie społeczne i zawodowe przez organizacje, instytucje i inne podmioty społeczne (również w partnerstwie). Konkurs jest konkursem otwartym.

Konkurs rozpoczyna się z dniem ogłoszenia, tj. 1 kwietnia 2018 roku i trwać będzie 30 dni kalendarzowych. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi nie później niż do dnia 30 maja 2018 roku. Zakończenie Konkursu nastąpi nie później niż 30 czerwca 2018 roku.

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są organizacje, instytucje i inne podmioty społeczne, również działające w partnerstwie, działające na rzecz wsparcia osób z niepełnosprawnościami.

  1. Termin składania ofert upływa z dniem 30 kwietnia 2018 roku o godzinie 15:00.
  2.  Wypełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy (załącznik do Regulaminu Konkursu) wraz z załącznikami (dokumentacja fotograficzna) w wersji papierowej oraz na nośniku danych CD lub pamięci USB (pendrive) należy złożyć osobiście lub drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) do 30 kwietnia 2018 roku na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, ul. Feliksa Nowowiejskiego 11 61-731 Poznań z dopiskiem na kopercie: „Konkurs Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami”

 Ogłoszenie Konkursu, Regulamin Konkursu i Formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronach internetowych

www.wielkopolskaotwarta.pl, rops.poznan.plwww.umww.pl oraz w Biurze obsługi Konkursu (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu). 

Informacji w sprawie Konkursu udziela: Monika Zembrzycka, monika.zembrzycka@rops.poznan.pl, +48 618567334.

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas