twitter instagram YouTube

2021-01-11
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19

Celem Konkursu jest wsparcie dotacyjne projektów skierowanych bezpośrednio do osób z zaburzeniami psychicznymi

CEL KONKURSU:
Celem Konkursu jest wsparcie dotacyjne projektów skierowanych bezpośrednio do osób z zaburzeniami psychicznymi (w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego) traktowanych jako osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 oraz mogą być kierowane do osób w ich otoczeniu.
W ramach konkursu można realizować następujące typy projektów:

  • projekty służące dostarczaniu narzędzi rozwoju usług społecznych lokalnym usługodawcom i zwiększenie potencjału lokalnych społeczności do samodzielnego świadczenia usług społecznych i zdrowotnych, z wykorzystaniem narzędzi deinstytucjonalizacji;
  • projekty zintegrowanych usług społecznych i zdrowotnych służące poprawie ich dostępu.
    Powyższe typy projektów muszą być realizowane łącznie i polegają na tworzeniu Środowiskowych Centrów Zdrowia Psychicznego.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 
Wnioski mogą składać:
- podmioty ekonomii społecznej;
- organizacje pozarządowe;
- instytucje rynku pracy;
- podmioty utworzone przez jst realizujące zadania publiczne;
- jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty;
- państwowe jednostki budżetowe;
- jednostki organizacyjne jst w zakresie poprawy dostępu do usług wsparcia rodziny i sytemu pieczy zastępczej, osób starszych i z niepełnosprawnościami;
- osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, uprawnione do prowadzenia działalności pożytku publicznego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
- podmioty wykonujące działalność leczniczą na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
- uczelnie lub podmioty posiadające osobowość prawną, dla których organem założycielskim jest uczelnia.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :
Pula środków przeznaczonych na konkurs: ogółem 42 352 941,00 zł w tym wsparcie finansowe EFS: 40 000 000,00 zł, w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 2 352 941,00 zł;
- Wymagany wkład własny wysokości minimum 10% wydatków kwalifikowanych;
- Minimalna wartość projektu wynosi 50 000,00 zł. Dopuszczone do ubiegania się o dofinansowanie są jedynie projekty, których wartość dofinansowania przekracza równowartość 100 000 EUR.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony jest w terminie od 29 stycznia 2021 r. od godziny 0.00 do 19 lutego 2021 r. do godziny 15.30.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:
Projekty mogą być realizowane nie dłużej niż do 30 czerwca 2023.

DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu www.wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/399

KONTAKT:
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Niepodległości 34 61-714 Poznań
tel. (61) 626 66 66
fax (61) 626 67 44 
info@umww.pl 

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas