twitter instagram YouTube

2019-08-07
Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne

Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłosił konkurs „Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne”. Nabór wniosków trwa do 12 sierpnia.

Cel konkursu

Celem Konkursu jest wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne przyczyniające się do wzrostu szans na rynku pracy osób zagrożonych dezaktywacją zawodową z powodu wieku lub stanu zdrowia. W ramach konkursu można realizować następujący typ projektu: program rehabilitacji zdrowotnej ułatwiającej powrót na rynek pracy tj. regionalny program zdrowotny pn.: Regionalny program zdrowotny w zakresie rehabilitacji neurologicznej dla osób po udarze mózgu (opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych nr 64/2019 z dnia 27 maja 2019 r.) wraz z Metodologią wyliczania stawek jednostkowych przyjęta uchwałą nr 466/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13.03.2019 r., stanowiący załącznik do Regulaminu konkursu.

Kto może składać wnioski

Wnioski mogą składać:

 • pracodawcy;
 • instytucje rynku pracy;
 • podmioty ekonomii społecznej;
 • organizacje pozarządowe;
 • podmioty utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego realizujące zadania publiczne;
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty;
 • podmioty wykonujące działalność leczniczą na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
 • uczelnie lub podmioty posiadające osobowość prawną, dla których organem założycielskim jest uczelnia.

Wartość dotacji

 • maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu – 95% kosztów kwalifikowanych (85% dofinansowania UE+ 10% dofinansowania krajowego);
 • ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 28 500 000 zł, w tym wsparcie finansowe EFS: 25 500 000 zł, w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 3 000 000 zł.;
 • minimalna wartość projektu - 50 000,00 zł.;
 • minimalny wkład własny - 5%.

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony od dnia 29.07.2019 r. do 12 sierpnia 2019 r. do godziny 15.30. Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru. Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską.

Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu. Konkurs nie jest podzielony na rundy konkursowe.

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/321.

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas