twitter instagram YouTube

2019-04-08
Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym

Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym

Minister Edukacji Narodowej ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt.: "Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym”. Termin składania wniosków mija 18 kwietnia br.

Celem konkursu jest dofinansowanie projektów na rzecz szkół, do których uczęszczają uczniowie cudzoziemcy, w tym podlegający ochronie międzynarodowej, oraz uczniowie należący do mniejszości narodowych i etnicznych, a także projektów na rzecz placówek oświatowo-wychowawczych działających w środowisku lokalnym.

Dofinansowanie uzyskają projekty wspomagające podjęcie nauki w publicznych szkołach przez uczniów z doświadczeniem migracyjnym, w szczególności poprzez przygotowanie materiałów dydaktycznych dla nauczycieli pracujących w oddziałach przygotowawczych, organizację intensywnych kursów wakacyjnych języka polskiego dla uczniów podlegających ochronie międzynarodowej, projekty na rzecz przygotowania nauczycieli i środowiska szkolnego do pracy z uczniami z doświadczeniem migracyjnym, oraz projekty wspierające kultywowanie języka, tradycji i kultury mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkałych w Polsce.

Oferty realizacji zadania mogą składać organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, jak również jednostki samorządu terytorialnego.

Uprawniony podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.

Na konkurs przeznaczono środki publiczne w wysokości 400 000 zł.

Środki na realizację zadania zostaną przekazane w formie dotacji celowej. Oferent zobowiązany jest zapewnić wkład własny w wysokości minimum 10% całkowitej wartości zadania.

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 18 kwietnia 2019 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: www.bip.men.gov.pl

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas