twitter instagram YouTube

2014-10-09
Wydarzenia artystyczne - Film

Celem Konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest promowanie wiedzy na temat osiągnięć kinematografii, jej roli we współczesnej kulturze, a także wsparcie dla działań sprzyjających rozwojowi kultury filmowej i upowszechniających ambitny, niekomercyjny repertuar filmowy. Wnioski należy składać do 30 listopada 2014r.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

W ramach priorytetu można ubiegać się o dofinansowanie zadań o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym prezentujących dokonania polskiej i światowej kinematografii:

1) festiwali, przeglądów i konkursów;

2) wystaw o tematyce filmowej wraz z katalogami;

3) zadań interdyscyplinarnych, w przypadku których tematyka filmowa stanowi istotny element koncepcji programowej;

Z priorytetu wyłączone są zadania związane z realizacją produkcji filmowej (w tym realizacją filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych), a także publikacje książkowe, czasopisma, konferencje, sympozja i warsztaty. Z priorytetu wyłączone są również zadania artystyczne, których główną grupą docelową są dzieci i młodzież do 18 roku życia. 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

- samorządowe instytucje kultury - z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego,
- organizacje pozarządowe,
- podmioty prowadzące działalność gospodarczą
          

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 20 000 zł.

W szczególnych przypadkach minister może przyznać dofinansowanie w kwocie niższej od minimalnej kwoty wnioskowanej.

Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi:

1) 300 000 zł dla zadań, w przypadku których wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 75% budżetu przedstawionego we wniosku ;

2) 600 000 zł dla zadań, w przypadku których wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 40% budżetu przedstawionego we wniosku.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

W ramach priorytetu przewiduje się przeprowadzenie dwóch naborów wniosków w terminach do 30 listopada 2014 roku oraz do 31 marca 2015 roku

W przypadku wyczerpania lub obniżenia budżetu po zakończeniu I naboru minister może odwołać II nabór do priorytetu.

W przypadku pozostawienia wolnych środków lub uzyskania dodatkowych środków finansowych po zakończeniu II naboru minister może ogłosić dodatkowy nabór do priorytetu.

DODATKOWE INFORMACJE:

- na stronie internetowej: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2014/wydarzenia-artystyczne/film.php

UWAGA!
Uprzejmie informujemy, iż zakresu priorytety wyłączone zostały zadania artystyczne, których główną grupą docelową są dzieci i młodzież do 18 roku życia. Wnioski na zadania z tego zakresu należy składać do programu Edukacja – priorytet 1 – Edukacja kulturalna.

KONTAKT:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

Departament Własności Intelektualnej i Mediów

ul. Krakowskie Przedmieście 15/
17 
 

00-071 Warszawa


 

 
 


                         


                                                                                                        

 

Dla prawidłowego złożenia wniosku obowiązkowe jest posiadanie konta w Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta (EBOI), dostępnym pod adresem https://esp.mkidn.gov.pl/

W przypadku problemów technicznych z funkcjonowaniem EBOI uprzejmie prosimy o kontakt z pomocą techniczną: tel. 061 624 00 88 w godzinach 8-16  pomoc@nowoczesnyurzad. pl

Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek w terminie do 14 listopada 2014 r. bądź do 16 marca 2015 r., są informowani przez instytucję zarządzającą o stwierdzeniu we wniosku ewentualnych błędów i uchybień formalnych

DO POBRANIA:

Źródło: www.mkidn.gov.pl

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas