twitter instagram YouTube

2014-11-17
Wydarzenia artystyczne – Promocja kultury polskiej za granicą

Celem Konkursu jest promocja na arenie międzynarodowej najwartościowszych zjawisk polskiej kultury - zarówno poprzez wspieranie znaczących projektów skupionych na kompleksowej, różnorodnej prezentacji polskiej twórczości, jak również poprzez promocję dokonań wybitnych polskich artystów w ramach prestiżowych światowych przedsięwzięć kulturalnych. Wnioski należy składać do 30 listopada 2014r.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

W ramach priorytetu można ubiegać się o dofinansowanie zadań adresowanych do odbiorcy zagranicznego prezentujących i promujących kulturę polską, realizowanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej:

1) prezentacji i promocji kultury polskiej w ramach znaczących międzynarodowych projektów kulturalnych;

2) zadań prezentujących i promujących kulturę polską, organizowanych lub współorganizowanych przez podmioty prawa polskiego;

3) zadań dotyczących współpracy i wymiany kulturalnej, wpisujących się w postanowienia zawarte w obowiązujących międzyrządowych i resortowych programach współpracy.

2. Przy opracowywaniu koncepcji zadań sugerowane jest uwzględnienie rekomendacji zawartych w dokumencie: Zalecenia dodatkowe do Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wydarzenia artystyczne – priorytet 5 – Promocja kultury polskiej za granicą 2015, opublikowanym razem z regulaminem.

3. Z priorytetu wyłączone są zadania dotyczące digitalizacji, archiwizacji, staże i stypendia.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

O dofinansowanie w ramach priorytetu ubiegać mogą się następujące podmioty prawa polskiego:

1) samorządowe instytucje kultury - z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego;

2) organizacje pozarządowe;

3) podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 30 000 zł.

2. W szczególnych przypadkach minister może przyznać dofinansowanie w kwocie niższej od minimalnej kwoty wnioskowanej.

3. Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi:

1) 300 000 zł dla zadań, w przypadku których wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 75 % budżetu przedstawionego we wniosku;

2) 800 000 zł dla zadań, w przypadku których wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 50 % budżetu przedstawionego we wniosku.

4. W zawartych we wniosku informacjach, określających źródła finansowania zadania, można zamieszczać wyłącznie dane dotyczące środków, które na etapie realizacji zadania zostaną ujęte w ewidencji księgowej wnioskodawcy.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

W ramach priorytetu przewiduje się przeprowadzenie dwóch naborów wniosków w terminach do 30 listopada 2014 roku oraz do 31 marca 2015 roku.

W przypadku wyczerpania lub obniżenia budżetu po zakończeniu I naboru minister może odwołać II nabór do priorytetu.

W przypadku pozostawienia wolnych środków lub uzyskania dodatkowych środków finansowych po zakończeniu II naboru minister może ogłosić dodatkowy nabór do priorytetu.

DODATKOWE INFORMACJE:

- na stronie internetowej: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2015/wydarzenia-artystyczne/promocja-kultury-polskiej-za-granica.php

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Departament Współpracy z Zagranicą,
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17,
00-071 Warszawa

DO POBRANIA:

Źródło: www.mkidn.gov.pl

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas