twitter instagram YouTube

2016-05-16
Z PZU po lekcjach

Fundacja PZU ogłosiła trzy konkursy skierowane do organizacji pozarządowych. Jednym z nich jest „Z PZU po lekcjach” promujący przedsięwzięcia które rozbudzają w uczniach ciekawość świata, pasję i aktywność, a także poprawiają standard nauczania i rozwijają zdolności uczniów.

Celem konkursu jest wsparcie inicjatyw edukacyjnych i wyrównujących szanse społeczne na obszarach wiejskich i w małych miastach do 30 tys. mieszkańców kierowanych do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wykraczających poza edukacyjną ofertę szkoły, na rzecz której realizowany jest projekt.

Podczas realizacji projektów należy uwzględnić współpracę ze szkołami (np. podstawowymi, gimnazjalnymi, ponadgimnazjalnymi lub wyższymi), zaangażowanie środowiska lokalnego (np. organizacja akcji podsumowującej projekt) oraz edukację rówieśniczą.

Konkurs skierowany jest do podmiotów, których mowa w art. 3 ust. 1 i 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Warunkiem ubiegania się o dotację jest posiadanie przez Wnioskodawcę osobowości prawnej.

Wnioskowana kwota dofinansowania nie może przekroczyć 50 000,00 zł.

Wnioski można składać jedynie drogą elektroniczną wypełniając formularz w zakładce złóż wniosek w terminie do 30 czerwca 2016r. do godziny 11:59.

Szczegółowe informacje oraz Regulamin Konkursu znajdują się na stronach Fundacji PZU.

 

źródło: fundacjapzu.pl

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas