twitter instagram YouTube

2016-02-09
Zachowanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych

Dotacje na realizację w 2016 r. zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego.

Celem Konkursu jest realizacja następujących zadań:

- działalność instytucji kulturalnych, ruchu artystycznego i twórczości mniejszości oraz imprez artystycznych mających istotne znaczenie dla kultury mniejszości lub dla zachowania i rozwoju języka regionalnego (art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy),

- wydawanie książek, czasopism, periodyków i druków ulotnych w językach mniejszości, w języku regionalnym lub w języku polskim, w postaci drukowanej oraz w innych technikach zapisu obrazu i dźwięku (art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy),

- wspieranie programów telewizyjnych i audycji radiowych realizowanych przez mniejszości lub realizowanych w języku regionalnym (art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy),

- ochronę miejsc związanych z kulturą mniejszości lub z językiem regionalnym (art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy),

- działalność świetlicową (art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy),

- prowadzenie bibliotek oraz dokumentacji życia kulturalnego i artystycznego mniejszości lub bibliotek oraz dokumentacji dotyczących języka regionalnego (art. 18 ust. 2 pkt 7 ustawy),

- edukację dzieci i młodzieży realizowaną w różnych formach (art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy),

- propagowanie wiedzy o mniejszościach lub o języku regionalnym (art. 18 ust. 2 pkt 9 ustawy),

- remonty obiektów budowlanych1, w tym obiektów zabytkowych, służących zachowaniu tożsamości kulturowej mniejszości (art. 18 ust. 2 pkt 1, 3-8 ustawy).

Konkursy ogłoszone są na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141, z późn. zm.)

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Wnioski mogą składać podmioty, które realizują przynajmniej jedno z następujących zadań:

- działalność instytucji kulturalnych, ruchu artystycznego i twórczości mniejszości oraz imprez artystycznych mających istotne znaczenie dla kultury mniejszości lub dla zachowania i rozwoju języka regionalnego (art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy),

- wydawanie książek, czasopism, periodyków i druków ulotnych w językach mniejszości, języku regionalnym lub w języku polskim, w postaci drukowanej oraz w innych technikach zapisu obrazu i dźwięku (art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy),

- wspieranie programów telewizyjnych i audycji radiowych realizowanych przez mniejszości lub w języku regionalnym (art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy),

- działalność świetlicową (art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy),

- prowadzenie bibliotek oraz dokumentacji życia kulturalnego i artystycznego mniejszości lub bibliotek oraz dokumentacji dotyczących języka regionalnego (art. 18 ust. 2 pkt 7 ustawy),

- edukację dzieci i młodzieży realizowaną w różnych formach (art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy).

Dotacje podmiotowe mogą być przyznawane organizacjom mniejszości narodowych i etnicznych oraz organizacjom społeczności posługującej się językiem regionalnym, a także instytucjom kulturalnym mającym istotne znaczenie dla kultury mniejszości, działającym w oparciu o ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu nie została określona. W przypadku wniosku o dotację podmiotową wnioskodawca jest zobowiązany zapewnić środki własne (lub środki z innych źródeł) w wysokości co najmniej 10% całości kosztów realizacji zadania.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Termin składania wniosków upływa 28 lutego 2015 r. Wnioski należy wypełnić przy pomocy aplikacji umożliwiających elektroniczne opracowanie wniosków, udostępnionych do pobrania na stronach internetowych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, a następnie złożyć w siedzibie Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (Warszawa, ul. Królewska 27), zwanego dalej „Departamentem” lub przesyłać pocztą na adres: Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. W przypadku przesyłania korespondencji pocztą decyduje data stempla pocztowego.

DODATKOWE INFORMACJE:

- na stronie internetowej: http://mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl/mne/dotacje/2016/dotacje/8562,Informacja-o-szczegolowych-zasadach-postepowania-przy-udzielaniu-dotacji-na-real.html

 

 

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas